ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

ตามนโยบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและเก็บรักษาพระกรุโบราณทั้งหมดนี้ไว้เบื้องต้น เพื่อเก็บรักษาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณราชวราราม ในอนาคตต่อไป เพื่อธำรงรักษาถาวรวัตถุ โบราณสถานของพระอาราม ให้สวยงาม และมั่นคงถาวรอยู่คู่กับชาติ คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จากกรณีที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้ค้นพบพระกรุโบราณจำนวนมากจากบริเวณฝ้าเพดานของมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองวัดอรุณ ซึ่งมีทั้งพระบูชา พระแผง และพระเครื่องขนาดบูชา ในวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นประธานในการตรวจนับคัดแยก

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ ช่างและคณะกรรมการสำรวจพบพระกรุโบราณ หลายองค์ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระกรุเก่าแก่ ตามนโยบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบและเก็บรักษาพระกรุทั้งหมดนี้ไว้เบื้องต้น เพื่อรักษาไว้เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์วัดอรุณราชวราราม ต่อไป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ คณะกรรมการ และกองงานเลขานุการ นำโดย พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ตรวจงานบูรณปฏิสังขรณ์ มณฑปรอยพระพุทธบาท หมู่กุฏิคณะ ๘ และห้องสุขาสำหรับพระภิกษุ ฌาปณสถานวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ กำหนดเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ/สูงวัย ภายในวัดอรุณราชวราราม และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ ประจำทุกวันที่ ๖ ของเดือน ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวักอรุณราชวราราม เป็นประธานประชุมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ พระมณฑปพระพุทธบาท และพระเจดีย์ราย องค์ งวดงานที่ ๑ ร่วมกับกรมศิลปากร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์ ตามกำลังศรัทธา เพื่อได้เสริมสร้างทานบารมีให้กับชีวิต ให้กับครอบครัว ตามรอยพระบาทแห่งพระบรมโพธิสัตว์ ในมหาเวสสันดรชาดก วันที่ ๗-๘-๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระวิหารวัดอรุณราชวรารามหลังนี้ เป็นอาคารยกพื้นสูง หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันมีรูปเทวดาถือพระขรรค์นั่งบนแท่น ประดับด้วยลายกนกลงรักปิดทองประดับกระจก มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ผนังด้านนอกประดับกระเบื้องเคลือบสีลายก้านแย่งขบวนไทย เป็นกระเบื้องที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๓ ทรงสั่งมาจากเมืองจีน

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ทุ่มเทแรงกายบำรุงรักษา ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคของวัดเพื่อให้ทันสมัย จะได้เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญและเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารมพระอารามหลวงที่สำคัญของประเทศไทยแห่งนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การดำเนินการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม ภาพบริเวณหลังพระปรางค์ก่อนทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ และภาพหลังทำบูรณะปฏิสังขรณ์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้สั่งการให้ให้คณะทำงานโดย พระวชิรรัตนาภรณ์(ชุมพร) ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

Read more