ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้างานก่อสร้าง “มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตรี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์”  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก,ดร.(น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ฝ่ายการศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระมหา​วร​วิทย์​ ​วรวิ​ชฺชกิ​ตฺติ​ ( ป.ธ.๙, ศษ.บ., กศ.ม.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ฝ่ายการศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีษะเกษ เพื่อมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ และแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ด้วยความเมตตา ด้วยความรักและความห่วงใย ในสุขภาพของคณะสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เทพเจ้าแห่งความเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของหมู่คณะสงฆ์สามเณรวัดอรุณราชวราราม และพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิทมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา และคณะเข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี ณ วัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ พี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี และ พี่น้องทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ขอถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พรรษา ๕๗ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคําสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ณ กุฏิคณะ ๓ วัดอรุณราชวราราม

Read more