ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และต้อนรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)     

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗) อดีตเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๗ พรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

จากนั้นประทานพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยมี พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณรวัดอรุณราชวราราม และศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ( คืนที่ ๒ )แห่งการบำเพ็ญกุศลศพ อุทิศถวายพระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗) อดีตเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ ศาลา ๓ ฌาปนสถาน วัดอรุณรา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม เมตตาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระปัญญาวิมลมุนี (วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗) อดีตเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๗ พ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ถวายน้ำสรงศพ เวลา ๑๖.๐๐ น. ขบวนเชิญนํ้าหลวงสรงศพและเครื่องประกอบถึงศาลา ๓ ฌาปนสถาน วัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การวางแนวท่อระบายน้ำให้เชื่อมต่อลงยังคลองบ้านหม้อหลังวัดอรุณราชวรารามนี้มีความสำคัญมาก ซึ่งแต่เดิมไม่มีแนวท่อระบายน้ำในบริเวณนี้เลยเกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน ขนาดท่อที่วางระบายน้ำใหม่มีขนาดใหญ่เพื่อการระบายน้ำให้ทันท่วงที จะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องความชื้นของโบราณสถาน และถือโอกาสนี้ปูหินลานจอดรถใหม่ทั้งหมดให้เกิดความสวยงามอีกด้วย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม นำโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) และตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระวชิรรัตนาภรณ์ ดร (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่บัวลี ยศคำลือ อายุ ๘๔ ปี โยมพี่สาวของพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธีฯ ครั้งนี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในการนี้มีตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระวชิรรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม  และคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญและฟังสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดบ้านห้วยแคนโนนสูง ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี มอบหมายให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร (ชุมพร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกองงานเลขานุการ เข้าเยี่ยมและถวายไทยธรรม กัปปิยภัณฑ์ แด่พระมหาเถระ และภิกษุอาพาธ ภายในพระอาราม และมอบชุดถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนปรกอรุณ 

Read more