ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย ๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิท

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดบางแวก โดยพระเดชพระคุณท่าน พระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก และคณะกรรมการวัดบางแวกได้มีความเห็นเป็นอันหนึ่งเดียวกันว่า จะให้มีการบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณหลังนี้ ยกพื้นขึ้นสูง ๒ ชั้น เพื่อให้เป็นสถานที่ใช้บำเพ็ญบุญกุศลในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม - เลขานุการวัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา และคณะเข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนลูกหลานชาววัดอรุณและลูกหลานทีมงานหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม หลวงพ่อผู้เปรี่ยมล้นด้วยความเมตตา ท่านคือพ่อพระผู้มีแต่ให้ อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์ภาค ๙ นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร(ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด พร้อมญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ ผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ เนื่อง

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะครูและนักเรียน สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม นำโดย พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมพิธีถวายมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) อาคารหอฉันพระครูภาวนาวิหารคุณ (บุญเกิด ฐิตธมฺโม) และมอบประกาศเกียรติคุณผู้อุปถัมภ์บริจาคร่วมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more