ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ “พระธรรมวชิรมุนี วิ.” (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เจ้าคณะเขตพระนคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง นำรถ ร.ย.ล.มารับพระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ไปทำการรักษาสุขภาพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยทรงพระกรุณารับพระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานมาถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพระเดชพระคุณ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทีมแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง มาถวายการตรวจสุขภาพ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม ณ กุฏิ คณะ ๓ 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้กองการเลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ ประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ในเบื้องต้น ณ วัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้นำคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ องค์กรสภาส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ชมรมคนไทยรักชาติ รักแผ่นดินเกิด เข้าถวายเกียรติบัตร “นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ” 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 45 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ป

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูอรุณธรรมรังสี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

ในวันนี้ คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หลานรักของ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ส่งตัวแทนนำไข่ไก่สดอีก จำนวน 4,500 ฟอง ร่วมบุญถวายสมทบทุนโรงทานวัดอรุณเป็นครั้งที่ 4 (สี่ครั้งรวม 18,000 ฟอง) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more