ข่าววงการพระเครื่อง - kachon.com

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกัณฑ์ทศพร  เพื่อฉลองศรัทธาข้าราชการกองทัพเรือที่เป็นเจ้าภาพในกัณฑ์นี้

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

การรีทัชภาพประวัติศาสตร์ของภาพพระนวกะวัดอรุณราชวรารามในอดีต ที่มีความสำคัญในเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้มอบหมายให้คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมงานแถลงข่าว River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส 

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ในการนี้ได้เมตตาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร และพระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร และคณะเข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณ-เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ และพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ

Read more

ข่าววงการพระเครื่อง

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย ๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิท

Read more