ข่าวเจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก ฝากของที่ระลึกจากประเทศภูฏานถวายแด่ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก ฝากของที่ระลึกจากประเทศภูฏานถวายแด่ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก ฝากของที่ระลึกจากประเทศภูฏานถวายแด่ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - สัมพันธภาพไทย-ภูฏาน เถรวาท-วัชรยาน

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก ได้ฝากของที่ระลึกจากประเทศภูฏานถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยให้ท่านพูนโช เคนโป แกลเซน เป็นตัวแทนถวาย ในการนี้ทางท่านพูนโช เคนโป แกลเซน ได้ถวายรูปสมเด็จพระมหาไวโรจนะ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคมที่ผ่านมา ท่านพูนโช เคนโป แกลเซน ได้เข้าสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี ในครั้งนั้นทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี ได้มอบของที่ระลึกฝ่ากไปถึงเจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก และสมเด็จพระมหาไวโรจนะ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี เคยต้อนรับปฏิสันถารมาเมื่อปี ๒๕๖๑ 

ในคราวที่เสด็จเยือนวัดอรุณราชวราราม เมื่อความทราบถึงเจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก พระองค์จึงฝากของที่ระลึกมาน้อมถวายขอบคุณไมตรีจิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี ผ่านทางสถานฑูตภูฏานและมอบหมายให้ท่านพูนโช เคนโป แคลเซนเป็นผู้น้อมถวาย 

ในการนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี จึงได้มอบของที่ระลึกฝากถวายถึง สมเด็จพระชนนี ดอร์เจ วังโม วังชุก เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก และสมเด็จไวโรจนะรินโปเช โดยมอบเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี และพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชุดกรรมการประกอบด้วย เนื้อทองแดงเหลือบรุ้ง และเนื้อผงสายรุ้ง 

พระเนื้อผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชนิดฝังตะกรุดทองคำ พระเนื้อผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี ชนิดฝังตะกรุดเงิน โดยพระผงของขวัญชุดนี้สร้างขึ้นในวาระที่กรุงธนบุรีครบรอบ ๒๕๕ ปี และในวาระอายุมงคลวัฒนะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี มีอายุครบ ๘๐ ปี เป็นของที่ระลึกแก่ทางราชวงศ์ภูฏาน 

และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี ยังเมตตามอบของที่ระลึกเป็นพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี แก่ท่านลามะพูนโช เคนโป แกลเซน และแก่ทางเจ้าหน้าที่สถานฑูตตลอดจนบุคคลผู้ร่วมคณะทุกท่าน นอกจากนี้ยังมอบภาพถ่ายคู่ระหว่างพระพรหมวชิรเมธีกับท่านสมเด็จพระมหาไวโรจนะเมื่อครั้งเสด็จเยือนวัดอรุณราชวรารามปี ๒๕๖๑ โดยฝากถวายไปยังเจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังซุก อีกด้วย

นับเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีครั้งสำคัญระหว่างประเทศไทยและภูฏาน พระพุทธศาสนาเถรวาทและวัชรยาน ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์นี้แนบแน่นต่อไปตราบนานเท่านาน

ทิพยจักร
๓ ก.พ ๖๗

พระประวัติขององค์ลามะน้อยแห่งภูฏานผู้ระลึกชาติได้

สมเด็จไวโรจนะรินโปเช มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี่ ทรงเป็นหลานของ สมเด็จพระชนนี ดอร์เจ วังโม วังชุก และทรงเป็นพระโอรสของ เจ้าหญิง โซนัม เดเชน วังชุก ท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่อายุ ๒ ชันษา ว่าในศตวรรษที่ ๘ หรือราวพ.ศ.1244 ท่านเคยเกิดเป็นนักบวชนามว่า มหาไวโรจนะ โลจาวา ในอดีตชาตินั้นท่านเป็นพระ ๑ ใน ๗ รูปแรกของธิเบต และยังเป็นศิษย์เอก ๑ ใน ๒๕ คนของท่านคุรุปัทมสัมภวะ 

เป็นผู้ที่คุรุปัทมสัมภวะยกย่องว่ามีคุณธรรมเสมอด้วยองค์ท่าน นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มีคุณต่อพระพุทธศาสนาอย่างเอนกอนันต์ในการแปลพระคัมภีร์ ท่านถูกยกย่องว่า เป็นโลจาวา หมายถึงนักแปลภาษาที่ยิ่งใหญ่ที่เปรียบประดุจ "มหาโลกจักษุ" หรือดวงตาอันยิ่งใหญ่ของโลก ผู้ยังให้โลกนี้สว่างไสว และท่านยังเป็นผู้นำเอาคำสอนสูงสุดทางวัชรยานเข้าสู่ธิเบต

ท่านระลึกชาติและเล่าให้สมเด็จยาย สมเด็จแม่ของท่านฟังว่าท่านเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาหากท่านได้ไปจะจำได้ทุกอย่าง ในปีพ.ศ. 2561 ด้วยพระชันษาเพียง 3 ปีสมเด็จพระอัยยิกาได้พิสูจน์เรื่องการระลึกชาติด้วยการพาไปนาลันทาที่อินเดียพร้อมทั้งผู้รู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อพิศูจน์การระลึกชาตินี้ ปรากฏว่าสมเด็จไวโรจนะสามารถชี้ตำแหน่งห้องเรียนและสถานที่ต่างๆถูกต้องตามประวัติศาสตร์ยังความอัศจรรย์ใจแก่คณะผู้ติดตามอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ท่านยังระลึกได้ว่าตนเองเคยบำเพ็ญในถ้ำภายในประเทศธิเบตอีกด้วย หลังจากที่ท่านได้ผ่านการพิศูจน์ตามโบราณราชประเพณีแล้วท่านจึงถูกเชิญให้บวชเป็นลามะตั้งแต่อายุ ๒ พระชันษาโดยคณะสงฆ์กลางของภูฏาน ในปัจจุบันพระองค์อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระอัยยิกาและพระมารดา ทรงปลูกฝังให้การศึกษาทั้งด้านศาสนา ปรัขญา ภาษาศาสตร์ ประติมากรรม วิทยาศาสตร์ 

การระลึกชาติของท่านสร้างความอัศจรรย์ใจไปทั่วโลกในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งยืนยันคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเวียนว่ายตายเกิด ชาติภพ และเป็นการยืนยันถึงหลักแห่งโพธิสัตว์ที่จะกลับมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อโปรดสรรพชีวิต และการกลับมาของท่านมหาไวโรจนะในครั้งนี้ก็เชื่อกันว่าท่านจะเป็นผู้นำสันติสุข ความร่มเย็น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาสู่มนุษยชาติในปัจจุบัน

ทิพยจักร
๑๘ ม.ค ๖๗

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้ เคนโป พูนโช พระอาจารย์ขององต์สมเด็จพระมหาไวโรจนะ รินโปเช เข้ากราบสักการะ

เคนโป พูนโช อาจารย์ของสมเด็จพระมหาไวโรจนะ รินโปเชหรือลามะน้อย พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี่ แห่งประเทศภูฏาน เดินทางมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในการนี้ได้สนทนาธรรมและทางเคนโป พูนโชได้กราบขอโอวาทธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเมธีด้วยความเคารพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเมธีประทานโอวาทธรรมและมอบของที่ระลึกแก่ทางเคนโป พูนโช เป็นปฏิทินยังความปลื้มปีติแก่หมู่คณะ

ในการนี้ทางคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเมธี โดย พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี มอบหมายให้ คุณแว่น วัดอรุณ มอบพระของขวัญชุดกรรมการเป็นที่ระลึกแก่ทางเคนโป พูนโช เป็นเหรียญที่ระลึกและพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี สร้างในวาระกรุงธนบุรีครบ ๒๕๕ ปี และวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี มีอายุวัฒนะมงคลครบ ๘๐ ปี 

การมอบพระของขวัญชุดกรรมการ เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เป็นที่ระลึกครั้งนี้นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ภูฏาน สานสัมพันธ์พุทธเถรวาทและวัชรยานให้ผูกสัมพันธ์แน่นเหนียวซึ่งกันและกัน และจะเป็นสัมพันธ์ที่ดีสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๖๑ ในขณะที่องค์มหาไวโรจนะรินโปเช อายุได้ ๓ ชันษา ได้เคยเดินทางมายังวัดอรุณราชวรารามและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรเมธี ได้ต้อนรับปฏิสันถารในองต์มหาไวโรนจนะพร้อมทั้งพระมารดาและสมเด็จพระอัยยิกา จึงยังความคุ้นเคยต่อศาสนิกวัชรยานของทางภูฏาน 

และในครั้งนี้ทางเคนโป พูนโช ผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและศาสนาขององค์สมเด็จไวโรจนะ มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยจึงเป็นโอกาสอันเป็นมงคลในการเข้าสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรเมธี รับของที่ระลึกและเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวัดอรุณราชวราราม ซึ่งยังความปลื้มปีติแก่ทางเคนโป พูนโชและคณะติดตามอย่างยิ่ง 

ทิพยจักร
๑๔ มค ๒๕๖๗

วัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี        
วัตถุประสงค์   
1.เพื่อหารายได้เข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม จำนวน 1,000,000 บาท               
2.สร้างพระผงของขวัญแจกฟรีแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศ จำนวน 50,000 เหรียญ                                                

รายการวัตถุมงคล เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี    

ลำดับที่ 1 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 3.5 เซนติเมตร    
1.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 22 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 75,000 บาท  
1.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,000 บาท   
1.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 400 บาท       
1.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 300 บาท    
1.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 200 บาท  

ลำดับที่ 2 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาด 2.5 เซนติเมตร    
2.1 เนื้อทองคำ น้ำหนัก 10 กรัม ขึ้น - ลง จำนวนการสร้าง 59 เหรียญ บูชาเหรียญละ 38,000 บาท  
2.2 เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 800 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
2.3 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 8 สี 1.ลงยาสีธงชาติ 2.ลงยาสีแดง 3.ลงยาสีเหลือง 4.ลงยาสีชมพู 5.ลงยาสีเขียว 6.ลงยาสีส้ม 7.ลงยาสีฟ้า 8.ลงยาสีม่วง จำนวนการสร้างสีละ 800 เหรียญ รวมสร้าง 6,400 เหรียญ บูชาเหรียญละ 350 บาท       
2.4 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช จำนวนการสร้าง 6,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 250 บาท    
2.5 เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ 150 บาท   

ลำดับที่ 3  เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อผงพุทธคุณ 108     
3.1 ฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ จำนวนการสร้าง 300 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,500 บาท   
3.2 ฝังตะกรุดเงิน 1 คู่ จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ บูชาเหรียญละ 600 บาท

ลำดับที่ 4 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน)  บูชาชุดละ 12,500 บาท   
(ชุดกรรมการ 1 ชุด ได้รับเหรียญทั้งหมด 24 เหรียญ ประกอบด้วย 4.1 เนื้อเงิน ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา 8 สี ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.3 เนื้อทองสัมฤทธิ์เดช ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร  4.4 เนื้อทองแดง ทั้งขนาด 3.5 เซนติเมตร และขนาด 2.5 เซนติเมตร 4.5 เนื้อผงพุทธคุณ 108 แบบฝังตะกรุดทองคำ และแบบฝังตะกรุดเงิน) 

รายนามพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี
1.พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง สมุทรสงคราม
3.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง นนทบุรี

4.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
5.พระครูภาวนาภัทรคุณ (ท่านพ่ออติโชติ) วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา
6.พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม

7.พระครูประภาสธรรมทัต (หลวงพ่อป้อม) วัดหนองม่วง ราชบุรี
8.พระปลัดอำพล ฐิตปุญฺโญ (หลวงพ่ออ๊อด) วัดหูช้าง นนทบุรี 
9.พระครูสมุห์คำนวน ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวล) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
10.พ่อครูศิริพงษ์ ครุพันธ์กิจ (เกจิฆราวาสผู้เรืองวิทยาคมที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง)

รายนามคณะกรรมการการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่มมหาเศรษฐี

ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคุณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. (ชุมพร) เลขาเจ้าคุณะภาค๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พ่อครูศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ประธานการจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ)

ประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
2.คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ (โต วัดอรุณ) ประธาน กต.ตร สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
3.คุณธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล (เสี่ยบุ้ง) เจ้าของร้านทองซิงแสงนภาโกลด์ (SSNP GOLD)

รองประธานอุปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
1.คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณยายสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ ณ นคร และสายสัมพันธ์

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี(อาจารย์ไก่ ทิพยจักร)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พลโท ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลโท โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท ธัชพงศ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด
ท่านสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9
ท่านชิติพัทธ์ คงมาก อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัดชัยบาดาล
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารวัตร
พันเอก(พิเศษ) เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
คุณณรงค์ วโรดมสถาน (ออด) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
คุณปริญญา แก้วตัน (ล้าน) กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)

คณะกรรมการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี
พระครูพิสิฐสรวุฒิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูพิสุทธิสรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระครูสมุห์ประครอง สุปติฏฺฐิโต วัดอรุณราชวราราม
พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตฺติ วัดอรุณราชวราราม
พระมหากนกพล ธมฺมธีโร วัดอรุณราชวราราม
พระมหาณัฐนนท์ เขมานนฺโท วัดอรุณราชวราราม
พระมหาไตรภพ ติสฺสนาโค วัดอรุณราชวราราม
พระมหาหัสดี จรณธมฺโม วัดอรุณราชวราราม 
พระครูปลัดธนันท์รัฐ โชติธมฺโม วัดประยุรวงศาวาส

คุณฉัตรชัย ทองสวัสดิ์
คุณสมบัติ ทองสวัสดิ์ ประธานชุมชนปรกอรุณ
คุณวรวิทย์ โชคขจิตสัมพันธ์  ประธานชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ  
คุณสมโภชน์ สูงโพธิ์  ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร (แว่น วัดอรุณ)
คุณสมเกียรติ เสิศกาญจนาพร (หยอง วัดอรุณ)
คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ (แต๊บ วัดอรุณ)
คุณกฤษณะ เนาว์สถาน (นะ เมืองเพชร)
คุณกมล เล้าโสภาภิรมย์ (เตี้ย สวนทะเล)
คุณสรยุทธ์ จุลเจริญนนท์ (ป้อม punk berry)
คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์ (อาจารย์ฝนทิพย์)
คุณบัญชา ปานนิวัฒน์ (ป๋าชู วัดเศวต)
คุณสุชาดา ปานนิวัฒน์ (เจ้แป้น วัดเศวต)
คุณวิโรจน์ หอมหวาน (ทนายโรจน์ เพชรบุรี)
คุณมนตรี วิไลสมสกุล (ติ๊ก จันทบุรี)
คุณชลัช ชมเจริญ (กุ้ง ท่าพระจันทร์)