ข่าวศาสนกิจในสถานการณ์น้ำท่วมของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี - kachon.com

ศาสนกิจในสถานการณ์น้ำท่วมของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ศาสนกิจในสถานการณ์น้ำท่วมของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี
 
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ในความเมตตานุเคราะห์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ ได้มอบถวายข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ (จำนวน ๓๑ วัด)

ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดร.(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ร่วมให้กำลังใจ และมอบถวายข้าวสารอาหารแห้งด้วย

โดยกำหนดมอบถวายใน ๓ แห่ง
จุดที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบถวายที่อำเภอบางบาล ณ วัดโคกหิรัญ จำนวน ๑๒ วัด คือ
๑. วัดสีกุก
๒. วัดกอไผ่
๓. วัดตะกู
๔. วัดอัมพวา
๕. วัดโบสถ์
๖. วัดบุญกันนาวาส
๗. วัดท่าสุทธาวาส
๘. วัดบางบาล
๙. วัดไทรน้อย
๑๐. วัดธรรมจักร
๑๑. วัดเก้าห้อง
๑๒. วัดอินทาราม
๑๓. วัดโคกหิรัญ

จุดที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. มอบถวายที่อำเภอเสนา ณ วัดบ้านแพน จำนวน ๙ วัด คือ
๑. วัดบันไดช้าง
๒. วัดหัวเวียง
๓. วัดประดู่โลกเชฏฐ์
๔. วัดบางกระทิง
๕. วัดสุวรรณเจดีย์
๖. วัดใบบัว
๗. วัดโบสถ์
๘. วัดโคกเสือ
๙. วัดกระโดงทอง
๑๐. วัดบ้านแพน

จุดที่ ๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. มอบถวายที่อำเภอบางซ้าย  ณ วัดเศวตศิลาราม จำนวน ๘ วัด
๑. วัดสุคนธาราม
๒. วัดท่าหลวง
๓. วัดสามเพลง
๔. วัดพรหมนิมิต
๕. วัดใหม่ต้านทาน
๖. วัดคลองตัน
๗. วัดใหม่หนองคต
๘. วัดเศวตศิลาราม

เครดิตภาพ/ข่าว สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒

Religion in the flood situation of His Royal Highness Somdej Phra Maha Ratchamongkhon Muni middle primate Wat Traimit Wittayaram, along with Phra Thamphomongkol, the dean of Region 2, Wat Nimmanoradee
 
Tuesday, October 5, 2021, from 2:00 p.m. to 4:30 p.m. middle primate Wat Traimit Witthayaram, together with Phra Thammaphomongkol, Region 2 Dean, Nimmanoradee Temple, Bangkok, donated rice and dry food. to help temples affected by floods in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Region 2 (31 temples)
 
In this respect, Luang Por Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assigned Phra Khru Lad Dilokwat, Dr. (Chumphon), Secretary of Wat Arun Ratchawararam/Secretary of the Dean of Region 9 to support. and donated rice and dry food as well

by giving offerings in 3 places
Point 1 at 2:00 p.m. Handing over at Bang Ban District at Khok Hiran Temple, amounting to 12 temples, namely
1. Sikuk Temple
2. Ko Phai Temple
3. Taku Temple
4. Amphawa Temple
5. Wat Bot
6. Boon Kannawat Temple
7. Tha Sutthawat Temple
8. Bang Ban Temple
9. Sai Noi Temple
10. Wat Thammachak
11. Wat Kao Hong
12. Wat Intharam
13. Wat Khok Hiran

Point 2 at 3:00 p.m. Handing over at Sena District at Ban Pan Temple, amounting to 9 temples, namely
1. Wat Bandai Chang
2. Wat Hua Wiang
3. Wat Pradu Lok Chet
4. Wat Bang Krathing
5. Wat Suwan Chedi
6. Wat Bai Bua
7. Temple Church
8. Wat Khok Suea
9. Wat Kradong Thong
10. Ban Pan Temple

Point 3 at 4:30 p.m. Handing over at Bang Sai District, at Sawet Silaram Temple, totaling 8 temples
1. Wat Sukhontharam
2. Wat Tha Luang
3. Sam Song Temple
4. Wat Phrom Nimit
5. New measure of resistance
6. Khlong Tan Temple
7. Wat Mai Nong Khot
8. Sawet Silaram Temple

photo credit/news Office of the Primate Secretariat Region 2

洪水中的宗教崇迪Phra Maha Ratchamongkhon Muni殿下中靈長類動物Wat Traimit Wittayaram 和 Phra Tamphomongkol,第 2 區的院長,Wat Nimmanoradee
 
2021 年 10 月 5 日,星期二,下午 2:00 至下午 4:30中靈長類動物Wat Traimit Witthayaram 與曼谷 Nimmanoradee 寺第 2 區院長 Phra Thammaphomongkol 一起捐贈了大米和乾糧。幫助受洪水影響的寺廟在Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Region 2(31座寺廟)
 
在這方面,龍波梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持指派 Phra Khru Lad Dilokwat 博士(春蓬)、鄭王廟秘書/第 9 區院長秘書支持。還捐贈了大米和乾糧

在三個地方供養
下午2:00點1在Khok Hiran寺的Bang Ban區移交,共計12座寺廟,即
1. 錫克廟
2. 高派寺
3. 大沽寺
4. 安帕瓦寺
5. Wat Bot
6. 文卡納瓦寺
7. Tha Sutthawat 寺
8. 邦坂寺
9. 西內寺
10. Wat Thammachak
11. Wat Kao Hong
12. 茵他藍寺
13. Wat Khok Hiran

下午3:00點2點半盤寺色那區交接,共9座寺廟,即
1. 萬代昌寺
2. 華旺寺
3. Wat Pradu Lok Chet
4. Wat Bang Krathing
5. Wat Suwan Chedi
6. Wat Bai Bua
7. 聖殿教堂
8. Wat Khok Suea
9. Wat Kradong Thong
10. 半盤寺

下午4:30點3在Bang Sai District交接,在Sawet Silaram寺,共8座寺廟
1. 素坤他蘭寺
2. 塔鑾寺
3. 三松寺
4. Wat Phrom Nimit
5. 新的電阻測量
6. 空潭寺
7. Wat Mai Nong Khot
8. Sawet Silaram 寺

圖片來源/新聞靈長類秘書處辦公室 2 區

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด