ข่าวพระครูปลัดอรรถสิทธิ์ วัดโนนงิ้ว เทศน์แหล่อีสาน ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ วัดโนนงิ้ว เทศน์แหล่อีสาน ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ วัดโนนงิ้ว เทศน์แหล่อีสาน ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี วัดโนนงิ้ว จ.บุรีรัมย์ เทศน์แหล่อีสาน ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยมี พระมหาใจ เขมจิตโต ป.ธ.๙ (จ.เขมจิตต์) เป็นผู้ประพันธ์กลอนถวาย

เนื่องในเนื่องในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ 

มีพระบรมราชโองการโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี 

สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

Phrakhru Lad Atthasit of Wat Non Ngio Isan preaching offering salute to Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Phra Khru Lad Atthasit, Ariyamethi, Non Ngio Temple, Buriram Province offering salute to His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam, with Phra Mahajai Khemchitto, P.D. 9 (Khemchit Province) as the author of the poem

On the occasion of the occasion that Luang Por Brahma Watcharamethi Abbot of Wat Arun Ratchawararam The benevolent monk who is very dear and respected by the monks of Wat Arun Ratchawararam and the brothers and sisters of Wat Arun people. received the graciousness from His Majesty King Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama 10)

There is a royal command graciously graciously pleased promoted to a higher rank in the rank Phra Thammaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam became the deputy monarch There is a royal name as inscribed in the Hiranbat saying Brahma Watcharamethi Phichit Phichit Executive Priesthood Dharma Patiparnwichit Bachelor's degree Mahakanisorn Bovornsangkharam Khamvasi

Sathit at Wat Arun Ratchawararam Rajawaramahavihara, royal temple, Bangkok Has the title of an encyclopedia, can set up to 8 images, ask for grace take religious errands a burden of instruction help suspend the request and support the monks and novices in the faculties and monasteries as appropriate to the strength and dignity bestowed upon this and Chongcharoenyu Wan Sukphon Patiphan Khun Sarasirisawat Jiratthiti Wirunhiphaiboon in Buddhism

Wat Non Ngio 的 Phrakhru Lad Atthasit伊桑佈道敬禮梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

Phra Khru Lad Atthasit, Ariyamethi, Non Ngio Temple, Buriram Province敬禮國王陛下梵天守望者最高僧伽委員會成員、第 9 區院長、Wat Arun Ratchawararam 住持,Phra Mahajai Khemchitto, P.D. 9(Khemchit 省)是這首詩的作者

在隆波之際梵天守望者鄭王廟拉差瓦蘭住持這位仁慈的僧人,受到鄭王廟僧侶和鄭王廟人兄弟姐妹的尊敬和尊敬。得到了恩惠哇集拉隆功國王陛下帕哇集拉勞超裕華(拉瑪十世)

有一個王室命令 大方地大方地高興在軍銜中晉升到更高的軍銜帕塔瑪拉塔那迪洛鄭王廟方丈成為副君主Hiranbat 諺語中刻有一個皇室的名字梵天守望者披集披集執行聖職法輪大法Mahakanisorn Bovornsangkharam Khamvasi 學士學位

鄭王廟 Ratchawararam 的 Sathit Rajawaramahavihara,皇家寺廟,曼谷有百科全書的稱號,最多可設置8張圖片,求恩出差教學負擔幫助暫停請求並支持院系和寺院的比丘和沙彌與賦予它的力量和尊嚴相稱和 Chongcharoenyu Wan Sukphon Patiphan Khun Sarasirisawat Jiratthiti Wirunhiphaiboon在佛教

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด