ข่าวประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี - kachon.com

ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

พระธรรมรัตนดิลก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆราม คามวาสี สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

Announcing the establishment of the rank

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Mahisorn Bhumibol Ratchawarangkun Kitisiri Somboon Adulyadej Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Wachiraklao Chao Yu Hua is graciously pleased to announce that by His Majesty that monks who are in the ranks have great support for religion Deserves to be promoted to a higher rank

Phra Thammaratanadilok became the deputy monarch There is a royal name as inscribed in the Hiranbat saying Brahma Watcharamethi Phichit Phichit Executive Priesthood Dharma Patiparnwichit Bachelor's Degree Mahakanisorn Bowornsangkharam Kamvasi Satid at Wat Arun Ratchawararam Rajawaramahavihara, royal temple, Bangkok There are 8 encyclopedia titles.

beg for grace take religious errands a burden of instruction help suspend the request and support the monks and novices in the faculties and monasteries as appropriate to the strength and dignity bestowed upon this and Chongcharoenyu Wan Sukphon Patiphan Khun Sarasirisawat Jiratthiti Wirunhiphaiboon in Buddhism

As from 7 July B.E.

宣佈設立軍銜

普密蓬·阿杜德國王陛下瑪希松·普密蓬·拉差瓦朗昆基蒂西里·松本·阿杜德Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Wachiraklao Chao Yu Hua非常高興地宣布陛下說僧侶對宗教有很大的支持應該晉升到更高的級別

Phra Thammaratanadilok成為副君主有一個皇家名字刻在 Hiranbat 的諺語中梵天守望者披集披集執行聖職法輪大法Mahakanisorn Bowornsangkharam Kamvasi Satid 在鄭王廟 Ratchawararam 的學士學位Rajawaramahavihara,皇家寺廟,曼谷有8個百科全書標題。

求恩出差教學負擔幫助暫停請求並支持各院系和寺院的比丘和沙彌與賦予它的力量和尊嚴相稱和 Chongcharoenyu Wan Sukphon Patiphan Khun Sarasirisawat Jiratthiti Wirunhiphaiboon在佛教

從 7 月 7 日起

於 2021 年 7 月 8 日宣佈為現任統治的第 6 年

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด