ข่าวบรรยากาศวันที่ 60 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) - kachon.com

บรรยากาศวันที่ 60 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

บรรยากาศวันที่ 60 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. วันที่ 56 ของการจัดตั้งโรงทานวัดอรุณ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้เมตตามอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

จัดพระภิกษุ-สามเณรจิตอาสา จัดอาหารปิ่นโตไปถวายตามคณะต่างๆแก่พระภิกษุ-สามเณรภายในพระอาราม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พนักงานของวัดอรุณราชวรารามนำอาหารไปมอบให้แก่ตัวแทนชุมชนอีก 3 ชุมชน รอบบริเวณวัดอรุณราชวราราม เพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ระลอกใหม่)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02-89102185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Atmosphere on the 60th day of the establishment of the alms restaurant at Wat Arun To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to the people during the coronavirus crisis (COVID-19).

On July 7, 2021, at 10:30 a.m., the 60th day of the establishment of the Wat Arun almshouse. The monks at Wat Arun Ratchawararam led by The monks at Wat Arun Ratchawararam led by His Majesty the King Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Established "Wat Arun Tarn Factory" His Holiness the Supreme Patriarch To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to the people during the coronavirus crisis (COVID-19).

By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Has been assigned to Phra Khru Phalad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Doctor Secretary of Wat Arun - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Organized monks - novice volunteer spirit. Provide lunch boxes to the monks and novices in the monastery. In addition, the staff of Wat Arun Ratchawararam will bring food to representatives of 3 other communities around the temple of Wat Arun. To alleviate the suffering of the people during the epidemic situation of COVID 19 (new wave).

You believers can make merit and donate to contribute to the food budget. Consumables in the project "Dharn Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02-89102185

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare
Page: Wat Arun Ratchawararam Bangkok I Wat Arun Ratchawararam Bangkok

在鄭王廟開設施捨餐廳第60天的氣氛在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒危機期間為人們提供救濟(COVID-19)。

2021年7月7日上午10時30分,鄭王廟成立第60天。 Wat Arun Ratchawararam 的僧侶由 Wat Arun Ratchawararam 的僧侶由 國王陛下 帕塔瑪拉塔那迪洛 最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

成立“鄭王廟塔恩工廠”至尊主尊在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒危機(COVID-19)期間為人們提供救濟。

帕·德克帕庫昆(Phra Dechprakun Luang Por) Phratharmaratanadilok已分配給Phra Khru Phalad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺醫生秘書-黎明寺助理住持Ratchawararam和拉差瓦拉拉姆寺(Ratchawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด