ข่าวพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ มอบหมายกองการเลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ ประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ มอบหมายกองการเลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ ประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๙ มอบหมายกองการเลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ ประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มิถุนายน เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้กองการเลขานุการ เจ้าคณะภาค ๙ ซึ่งประกอบด้วย ๑.พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร),ดร.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการ/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

๒.พระมหา​วร​วิทย์​ วรวิ​ชฺ​ชกิตฺติ​ ป.ธ.๙ ๓.พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก,ป.ธ.๕,ดร. ๔.พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๗,ดร. ๕.พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และทีมงานผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ประชุมกองงานเลขานุการภาค ๙ วางแผนเตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับกองงานเลขานุการ 

ในการประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ในเบื้องต้น ณ วัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ได้เข้ากราบถวายสักการะ และกราบถวายรายงานตัวต่อพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Phra Thammaratanadilok, Dean Region 9 assigns the Secretariat Division, Dean Region 9 to a meeting to recommend guidelines for working with monks in the Sangha Administration Region 9.

Sunday 27 June time 14.00 Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assigned to the Secretariat Division, Dean Region 9, which consists
1. Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon), Dr. Secretary of the Priest Region 9, Secretary/Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

2. Phra Maha Worawit Woravichchakitti, Por.Dor.9 3. Phra Maha Somkiat Yuttiko, P.D. 5, Dr. 4. Phra Maha Theerawee Thirawadhanamethi, P.D. 7, Dr. 5. Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Headmaster of the School/Assistant Abbot of Wat Arun And the team of assistant secretaries of the primate, Region 9, meeting of the secretary office, Region 9, planning to prepare information, documents about the secretarial division

At the meeting to introduce the practice guidelines to the monks in the Sangha Administration Region 9 initially at Wat Arun Ratchawararam, Bangkok Yai, Bangkok. and pay homage and report to His Majesty the King Phra Thammaratanadilok Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Phra Thammaratanadilok,第 9 區院長,指派第 9 區院長秘書處分部參加會議,以推薦與僧伽管理區 9 僧侶合作的指導方針。

6 月 27 日,星期日,時間 14:00帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持分配給秘書處部門,院長區域 9,其中包括
1. Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon), 神父區秘書博士 9, 鄭王廟的秘書/助理方丈

2. 帕瑪哈 Worawit Woravichchakitti, Por.Dor. 9 3. Phra Maha Somkiat Yuttiko,Phor. 5,博士。 4. Phra Maha Theerawee Thirawadhanamethi, P.D. 7, Dr. 5. Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, 學校校長/鄭王廟助理方丈和靈長類動物助理秘書團隊,9 區,秘書處部門會議,9 區,計劃準備有關秘書部門的信息,文件。

在最初在曼谷曼谷 Yai 的鄭王廟 Ratchawararam 向僧伽管理區 9 的僧侶介紹修行指南的會議上。向國王陛下致敬並報告帕塔瑪拉塔那迪洛最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด