ข่าวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูอรุณธรรมรังสี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร - kachon.com

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูอรุณธรรมรังสี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระครูอรุณธรรมรังสี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ

พระครูอรุณธรรมรังสี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Please grant the royal charter for the rank of the prelate. Phrakhru Arunthammarangsi as Royal Watchararangsi Buddhist mantra

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Mahisorn Bhumibol Ratchawarangkun Kitisiri Somboon Adulyadej Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Wachiraklao Chao Yu Hua Has a royal command to confer a certificate to establish the rank of the prelate

Phrakhru Arunthammarangsi as Royal Watchararangsi Buddhist Mantra of the Turathorn Ceremony, Mahakanisorn, Bowon Sangkharam, Khamvasi, the Royal Order of the Royal Order, sat at Wat Arun Ratchawararam Rajawaramahavihara, royal temple, Bangkok There are 4 encyclopedia titles, namely Phra Khru Lad 1, Phra Khru Sangkharak 1, Phra Kru Samu 1, Phra Khru Bai Dika 1.

In this regard, from 20 June B.E. 2021, announced on 21 June B.E. 2021, is the 6th year of the present reign.

普密蓬·阿杜德國王陛下請授予皇家憲章授予主教級別。 Phrakhru Arunthammarangsi 飾演 Royal Watchararangsi佛教咒語

普密蓬·阿杜德國王陛下瑪希松普密蓬拉差瓦朗昆基蒂西里·松本·阿杜德Siamintharathibet Ratchavarodom Borommanatbophit Phra Wachiraklao Chao Yu Hua擁有皇家命令,可授予證書以確立主教級別

Phrakhru Arunthammarangsi 飾演 Royal Watchararangsi Turathorn儀式的佛教真言,Mahakanisorn,Bowon Sangkharam,Khamvasi,皇家騎士團的皇家騎士團,坐在鄭王廟Ratchawararam Rajawaramahavihara,皇家寺廟,曼谷有4個百科全書標題,即Phra Khru Lad 1、Phra Khru Sangkharak 1、Phra Kru Samu 1、Phra Kru Bai Dika 1。

在這方面,從 2021 年 6 月 20 日開始,即 2021 年 6 月 21 日宣布,是現任統治的第 6 年。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด