ข่าวคุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ(ครั้งที่ 4) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - kachon.com

คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ(ครั้งที่ 4) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบุญสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ(ครั้งที่ 4) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ในวันนี้ คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หลานรักของ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ส่งตัวแทนนำไข่ไก่สดอีก จำนวน 4,500 ฟอง ร่วมบุญถวายสมทบทุนโรงทานวัดอรุณเป็นครั้งที่ 4 (สี่ครั้งรวม 18,000 ฟอง) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02 891 2185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Matichon Chutrubtim (Arm Paedrew), Advisor to the Minister of Labor Make merit to donate to Wat Arun Almshouse (4 times) to offer to monks and novices and helping people during the corona virus epidemic

The monks at Wat Arun Ratchawararam led by The monks at Wat Arun Ratchawararam led by His Majesty the King Phra Thammaratanadilok The committee of the Sangha Sangha Council, Dean of Region 9, the abbot of Wat Arun Ratchawararam established "Wat Arun Almshouse" to serve the royal initiative of Somdej Phra Ariyawongsagatayan. Supreme Patriarch To organize food offerings to monks and novices in the monastery and to help people during the coronavirus (COVID-19) crisis

Today, Ms. Matichon Chouttim (Arm Paedrew), adviser to the Minister of Labor, grandson of Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit), owner of Kachon.com newspaper. Send representatives to bring 4,500 fresh chicken eggs to make merit to donate to Wat Arun almshouse for the 4th time (four times, total 18,000 eggs) to offer to monks and novices and helping people during the coronavirus (COVID-19) crisis

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Those who believe can make merit and donate to help fund food expenses. Consumer goods in the project "Tan Rong Wat Arun"
At the central office of Wat Arun Ratchawararam:Tel. 02 891 2185

or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name : Wat Arun Ratchawararam for public welfare
Page : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I, Wat Arun Ratchawararam Bangkok

Matichon Chutrubtim (Arm Paedrew),勞工部長顧問做功德捐給鄭王廟(4次)以供養比丘和沙彌並在冠狀病毒流行期間幫助人們

Wat Arun Ratchawararam 的僧侶由Wat Arun Ratchawararam 的僧侶由國王陛下帕塔瑪拉塔那迪洛Sangha Sangha 委員會委員會、第 9 區院長、Wat Arun Ratchawararam 住持建立了“Wat Arun 救濟院”,以服務 Somdej Phra Ariyawongsagatayan 的皇家倡議。至尊族長為修道院的僧侶和沙彌組織提供食物,並在冠狀病毒 (COVID-19) 危機期間幫助人們

今天,勞動部長顧問,Khun Wit Wat Arun (Akarawit) 的孫子 Matichon Chouttim 女士 (Arm Paedrew) Rattanaprasit),Kachon.com 報紙的所有者。派代表攜帶4,500個鮮雞蛋做功德第四次(四次,共18,000個雞蛋)捐贈給僧侶和沙彌並在冠狀病毒 (COVID-19) 危機期間幫助人們

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

那些相信可以做出貢獻並捐贈以幫助資助食品費用的人。 “Tan Rong Wat Arun”項目中的消費品
在鄭王廟的中央辦公室:電話。 02 891 2185

或轉移金錢在這一次做功德暹羅商業銀行
賬號055-255170-1
賬戶名稱:鄭王廟公益事業
Page : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I, Wat Arun Ratchawararam曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด