ข่าวที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มติชน ชูทับทิม ร่วมบุญเพื่อร่วมสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ(ครั้งที่ 3) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - kachon.com

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มติชน ชูทับทิม ร่วมบุญเพื่อร่วมสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ(ครั้งที่ 3) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มติชน ชูทับทิม ร่วมบุญเพื่อร่วมสมทบทุนโรงทานวัดอรุณ(ครั้งที่ 3) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ในวันนี้ คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  หลานรักของ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ส่งตัวแทนนำไข่ไก่สดอีก จำนวน 4,500 ฟอง ร่วมบุญถวายสมทบทุนโรงทานวัดอรุณเป็นครั้งที่ 3 (สามครั้งรวม 13,500 ฟอง) เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02 891 2185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Advisor to the Minister of Labor Matichon Chouttim joins merit to donate to Wat Arun Almshouse (3rd time) to offer to monks and novices and helping people during the coronavirus (COVID-19) outbreak

The Sangha of Wat Arun, led by The Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Maha Synagogue, Region 9 Abbot of Wat Arun, established "Arun Temple Dining Hall" in response to the royal dignity of His Majesty Phra Ariyawongsakotanya His Holiness the Supreme Patriarch To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to the people during the coronavirus crisis (COVID-19).

TToday, Ms. Matichon Chouttim (Arm Paedrew), Advisor to the Minister of Labor, grandson of Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit), owner of Kachon.com newspaper. Send representatives to bring another 4,500 fresh eggs to make merit to donate to Wat Arun almshouse for the 3rd time (three times, total 13,500 eggs) to offer to monks and novices and helping people during the coronavirus (COVID-19) crisis

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

You believers can make merit and donate to contribute to food costs. Consumables in the project "Dharn at Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02 891 2185

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare
Page: Wat Arun Ratchawararam Bangkok I Wat Arun Ratchawararam Bangkok

勞工部長顧問 Matichon Chouttim 與功德一起捐贈給鄭王廟救濟院(第三次)以供養僧侶和沙彌 並在冠狀病毒 (COVID-19) 爆發期間幫助人們

阿倫寺的僧伽,由阿倫寺的僧伽,由Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok黎明寺地區9方丈摩ong猶太教堂的負責人成立了“阿倫寺食堂”,以回應帕拉·阿里亞旺·薩科塔尼亞ya下的王權尊嚴至尊主尊在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒危機(COVID-19)期間為人們提供救濟。

今天,勞動部長顧問,Khun Wit Wat Arun (Akarawit) 的孫子 Matichon Chouttim 女士 (Arm Paedrew) Rattanaprasit),Kachon.com 報紙的所有者。第三次派代表攜帶4,500個鮮雞蛋做功德捐給鄭王廟濟貧院(3次,共13,500個雞蛋)供比丘和沙彌並在冠狀病毒 (COVID-19) 危機期間幫助人們

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

您的信徒可以做出貢獻,並為食物成本做出貢獻。 “黎明寺的達恩”項目中的消耗品
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02 891 2185

或者這次轉賬賺錢暹羅商業銀行
帳號055-255170-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺公益事業
Page:曼谷阿倫叻差拉拉姆寺I曼谷阿倫叻差拉拉姆寺曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก