ข่าวในหลวงรัชกาลที่  10 ทรงพระราชทานทีมแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง พร้อมชุดตรวจโควิดและจิตอาสา ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือ สวอป พระภิกษุ-สามเณร วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ในหลวงรัชกาลที่  10 ทรงพระราชทานทีมแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง พร้อมชุดตรวจโควิดและจิตอาสา ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือ สวอป พระภิกษุ-สามเณร วัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ในหลวงรัชกาลที่  10 ทรงพระราชทานทีมแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง พร้อมชุดตรวจโควิดและจิตอาสา ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือ สวอป พระภิกษุ-สามเณร วัดอรุณราชวราราม

วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทีมแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง พร้อมชุดตรวจโควิดและจิตอาสา ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือ สวอป พระภิกษุ-สามเณร วัดอรุณราชวราราม จำนวน ๑๒๐ รูป และลูกศิษย์ เจ้าหน้าที่วัดอีก ๕๐ คน ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

King Rama 10 gave the royal medical team the Royal Bureau of the Royal Household. With a COVID test kit and volunteerism Issued a monk-novice swap aid unit Wat Arun (Temple of Dawn)

Monday 17 May 2011 at 12:30 hrs. King Phra Ramathibodi Srisinthon Maha Vajiralongkorn Phra Wachiraklao Chao Yu Hua King Rama 10, His Majesty the King Royal Medical Team, Royal Bureau of the Royal Household With a COVID test kit and volunteerism Issued a monk-novice swap aid unit Wat Arun, 120 images and 50 students of the temple staff at the Ubosot of Wat Arun. Bangkok

拉瑪國王10(Ram 10)向皇家醫療隊提供了皇家內務局。帶有COVID測試套件和志願服務發行了僧侶新手掉期援助股黎明寺(黎明寺)

2011年5月17日,星期一,12:30 hr。Phra Ramathibodi Srisindhorn Maha Vajiralongkorn Phra Wachiraklao Chao Yu Hua拉瑪國王10,國王Ma下皇家醫療隊,皇家辦公室帶有COVID測試套件和志願服務發行了僧侶新手掉期援助股黎明寺,120張照片和50名寺院工作人員在黎明寺的Ubosot中學習。曼谷

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค