ข่าวน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม เริ่มทยอยถวายแด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและส่งถือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  - kachon.com

น้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม เริ่มทยอยถวายแด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและส่งถือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

น้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม เริ่มทยอยถวายแด่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและส่งถือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

กลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จึงได้บอกบุญไปยังลูกๆหลานเพื่อร่วมโครงการโรงทานวัดอรุณ เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดมอบถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม ชนิดแก้ว จากการร่วมบุญของกลุ่มเพื่อนอาจารย์ฝนทิพย์และกัลยาณมิตร ร่วมบุญถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม จำนวน 172 ลัง และอาจารย์ณัฐกาญจน์ ทรัพยโภค(แม้ว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมบุญถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม จำนวน 100 ลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 272 ลัง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ซึ่งในการดูแลโครงการในครั้งโดยสำนักสำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เริ่มมอบถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม ถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม 

และสงเคราะห์ส่งมอบแก่พี่น้องประชาชนใน 3 ชุมชนรอบวัดอรุณราชวราราม ตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการให้วัดอรุณราชวราราม เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ร้อนของคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02-89102185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์

Drinking water. Began to give offerings to the monks of Wat Arun Rachawararam and send them to the people in the situation of the coronavirus (COVID-19) outbreak.

The Sangha of Wat Arun, led by The Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Maha Synagogue, Region 9 Abbot of Wat Arun, established "Arun Temple Dining Hall" in response to the royal dignity of His Majesty Phra Ariyawongsakotanya His Holiness the Supreme Patriarch To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to the people during the coronavirus crisis (COVID-19).

The Children of Phra Chao Tak, the people of Wat Arun by Khun Wit Wat Arun Ratana Prasit) therefore gave merit to the children to participate in the almighty project at Wat Arun. To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to the people during the crisis of the coronavirus (COVID-19) epidemic.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Initially, Kalyanamit and Kalyanamit were offered drinking water from the group of friends Ajarn Fonthip and Kanlayanamit. Make merit in offering 172 bottles of Kachon.com drinking water and Ajarn Nuttakan Sap Phok (Meo) Public Relations and Advice Department Pathumthani University Make merit in offering drinking water, 100 boxes in total, totaling 272 cases.

In which the project was overseen by the Central Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Phalad Dilokwat (Chumphon Nitisaro), Doctor of Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun. And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Has begun giving drinking water Presented to monks and novices in the monastery

And help deliver to people in 3 communities around Wat Arun Ratchawararam Temple According to the policy of Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Who want the Wat Arun Ratchawararam Temple It is a part in alleviating the suffering of the Sangha and the people. During the coronavirus epidemic crisis (COVID-19)

You believers can make merit and donate to contribute to food costs. Consumables in the project "Dharn Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02-89102185

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

飲用水。開始將捐贈品提供給鄭王廟的僧侶,並在冠狀病毒(COVID-19)爆發的情況下將其送給他們的兄弟姐妹。

阿倫寺的僧伽,由阿倫寺的僧伽,由Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok為響應公主Ma下的王權尊嚴,鄭王廟地區9修道院院長瑪哈猶太教堂的主任成立了“阿倫寺餐廳”至尊主尊在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒危機期間為人們提供救濟(COVID-19)。

掃管A阿倫的帕昭達的孩子們,坤·威特(Whun Arun)因此,拉塔納·普拉西特(Ratana Prasit)給予孩子們功勞,參加阿倫寺的全能項目。在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒(COVID-19)流行危機期間向人們提供救濟。

最初,從Ajarn Fonthip和Kanlayanamit的朋友小組中向Kalyanamit和Kalyanamit提供飲用水。通過提供172瓶Kachon.com飲用水和Ajarn Nuttakan而引人入勝Sap Phok(Meo)公共關係和諮詢部帕吞他尼大學以飲水為功,共100箱,共272箱。

其中,項目由Arun Ratchawararam中央辦公室監督,由Arun助理Abbot Wat Arun秘書秘書Phra Khru Phalad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)監督。還有鄭王廟的助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho已經開始喝水了贈送給修道院的僧侶和新手

並幫助向Arun Ratchawararam寺周圍3個社區的人們提供幫助根據Phra Dech Phrakhun Luang Por的政策Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持誰想要鄭王廟這是減輕僧伽和人民痛苦的一部分。在冠狀病毒流行危機期間(COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

您的信徒可以做出貢獻,並為食物成本做出貢獻 “黎明寺的達恩”項目中的消耗品
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02-89102185

或者這次轉賬賺錢 暹羅商業銀行
帳號055-255170-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺 公益事業

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก