ข่าวความคืบหน้ากรณีคณะสงฆ์ตำบลนาบัว มีคำสั่งปลดพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริกให้พ้นจากตำแหน่ง - kachon.com

ความคืบหน้ากรณีคณะสงฆ์ตำบลนาบัว มีคำสั่งปลดพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริกให้พ้นจากตำแหน่ง
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ความคืบหน้ากรณีคณะสงฆ์ตำบลนาบัว มีคำสั่งปลดพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริกให้พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จากกรณีคณะสงฆ์ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยพระครูวินิตศิลขันธ์ เจ้าคณะสงฆ์ตำบลนาบัว มีคำสั่งปลดพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) อายุ ๓๖ พรรษา ๑๗ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน(คณะสงฆ์ตำบลนาบัว) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพราะมีพฤติกรรมมิชอบและอวดอ้างในเรื่องมิบังควร 

วันนี้ทางวัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดย พระครูพิบูลธรรมวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดน้ำพริก รูปปัจจุบัน ได้ออกหนังสือคำสั่ง 2 ฉบับ คือ 1.เรื่องให้ดำเนินการส่งมอบหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและชี้แจงเรื่องต่างๆ 2.เรื่องเพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยภายในวัด

โดยมีรายละเอียด คำสั่งที่ 1. 
ที่ รก.จร.นพ. ๐๑/๒๕๖๔ สำนักงาน รก.จร. วัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐ 

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องให้ดำเนินการส่งมอบหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและชี้แจงเรื่องต่างๆ

เรียน พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ที่ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยท่านได้พ้นจากการทำหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ให้มีการมอบงานแล้ว แต่ท่านไม่มาตามที่กำหนดไว้ 

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการวัดน้ำพริก จึงอาศัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๕ มาตราที่ ๓๗, ๓๘ และ ๓๙ ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ อำนาจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แก้ไขเพิ่มเติมจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงมีคำสั่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ที่ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามที่ได้แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย นี้

ในการนี้ จักให้การปฏิบัติงานในหน้าที่นี้เป็นไปโดยความสงบสุขและเกิดความเรียบร้อยภายในวัดน้ำพริกและตัวของท่านเอง จึงขอให้ท่าน รวบรวมหลักฐานแสดงรายงานบัญชีต่างๆ เพื่อชี้แจงและมอบหน้าที่ดังกล่าวด้วยดี ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔  ณ วัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติตามต่อไป

เรียนมาด้วยความนับถือ พระครูพิบูลธรรมวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก

และคำสั่งที่ 2. 
คำสั่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ที่ ๐๑/๒๕๖๔ เรื่องเพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยภายในวัด 

ด้วยพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ ได้พ้นจากการทำหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก หมู่ ๒ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการวัดน้ำพริก จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๓๕ หมวด ๕ มาตราที่ ๓๗, ๓๘ และ ๓๙ ว่าด้วยเรื่อง หน้าที่, อำนาจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แก้ไขเพิ่มเติมจาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. ให้พระภิกษุ-สามเณรภายในวัด ได้ดำเนินการปิดกล้องวงจรปิดภายในวัดทั้งหมด

๒. ให้บุคคลภายนอกที่มิใช่พระภิกษุ-สามเณรให้ย้ายออกจากวัดภายใน ๓ วัน

๓. ให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติกิจวัตรและศาสนกิจตามปกติ

๔. ห้ามบุคคลใดหรือคณะใดมาทำกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้นภายในวัดน้ำพริก ก่อนได้รับอนุญาต

๕. ด้วยอำนาจของผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก รูปปัจจุบัน สั่งให้พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑโฒ ดำเนินการ อันเป็นประโยชน์ต่อวัดน้ำพริกดังนี้

๕.๑. ให้นำส่งสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ของวัดน้ำพริก และ/รวมทั้งบัญชีพระมหาไพฑูรย์ กลยาณธโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก) พร้อมมาชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินทั้งหมด ตั้งแต่วันที่เข้ามารับตำแหน่ง (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ถึง วันพ้นจากหน้าที่ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔) พร้อมแสดงหลักฐานต่างๆ สมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย (ศบว.๕) ของวัด

๕.๑.๑. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในการจัดงานพิธีศพพระมหาไพฑูรย์ กลยาณธโร

๕.๑.๒. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในการจัดงานหล่อพระ

๕.๑.๓. ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในการใช้พัฒนาทั้งจัดซื้อ-จัดจ้างภายในวัดน้ำพริก

๕.๑.๔ ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินประกันชีวิตของพระมหาไพฑูรย์ กลยาณธโร ที่ได้ดำเนินการแล้วกี่ฉบับ และยังคงเหลือในส่วนใดอีกกี่ฉบับ

๕.๒. ให้ส่งบัญชีรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนทุกเดือนตั้งแต่มารับตำแหน่ง

๕.๓. ให้งดการออกสื่อทุกชนิด เช่นการถ่ายทอดสด การให้สัมภาษณ์ที่พาดพิงถึงวัดน้ำพริก ทุกกรณี

๕.๔. ในระหว่างนี้ห้ามมีการจัดกิจกรรมใดๆก่อนได้รับอนุญาต เว้นแต่พิธีบำเพ็ญบุญกุศลตามที่ได้ปฏิบัติมา อาทิ ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ เป็นต้น หากฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฎหมาย

๕.๕. กำหนดให้มาชี้แจงในทุกๆ เรื่อง และมอบหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าไม่มาดำเนินการใดๆ จะดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายในปัจจุบัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ พระครูพิบูลธรรมวงศ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดน้ำพริก

Progress in the case of Nabua Sub-district Sangha An order to dismiss Phra Kru Winai Udomchai Thitawutawut (Blessing) Acting Abbot of Wat Nam Prik from office

March 3, 2011 from the case of Sangha Sub-district, Nabua District, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province By Phra Kru Winitsilkhan Nabua District Sangha An order to dismiss Phra Kru Winai Udomchai Thitawutawut (Blessing), age 36, 17, who is acting as the abbot of Wat Nam Prik, Moo 2, Yang Kern Sub-district (Sangha, Nabua Sub-district), Nakhon Thai District, Phitsanulok Because of misbehavior and bragging about improper matters

Today at Wat Nam Prik, Moo 2, Yang Kern Subdistrict, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province by Phra Kru Phibunthammawong Acting for the current abbot of Wat Nam Prik Rop has issued two orders: 1. Subject to deliver the acting abbot of the abbot and clarify matters. 2. Matters for peace and order in the temple

With details in order 1.
The Ror Chor. Ngor. 01/2014, Office of the National Council, Nam Prik Temple, Village No. 2, Yang Kern Sub-district, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province 6512

On the 2nd of April B.E. 2554 to deliver the duties of acting abbot and clarify matters

To the Provost Vinaithorn Udomchai Thitawutotot Enclosure Order of Acting Abbot of Wat Nam Prik, No. 01/25564, dated April 2, 2011, he was released from acting as Acting Abbot of Wat Nam Prik, Moo 2, Yang Kern Sub-district, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province Since 27 March 2011, work has been given. But he did not come as scheduled

In order to create orderly in the administration of Nam Prik Temple, the Sangha Act (No. 2), BE 2535, Chapter V, Section 37, 38 and 39 on the duties of the Acting Representative of the Abbot. Additional edits from The Sangha Act, B.E. Acting for the Abbot of Wat Nam Prik No. 01/2554 dated April 2, 2011 as attached to this attachment

In this regard, the performance of this duty will be carried out in peace and order within the Nam Prik Temple and yourself, therefore, we ask that you collect evidence showing the accounts report. To clarify and hand over such duties within 7 April 2011 at Nam Prik Temple, Village No. 2, Yang Kern Sub-district, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province Therefore study to continue to follow

Dearest Provost Phibunthammawong Acting Acting Abbot of Wat Nam Prik

And order 2
Order of Acting Abbot of Wat Nam Prik No. 01/2554 regarding the peace and order of the temple

With Phra Kru Winai Thon Udomchai Thitawutawot, Acting Acting Acting Abbot of Nam Prik, Moo 2, Yang Kern Sub-district, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province. In order to create orderly in the administration of Wat Nam Prik, the Sangha Act (No. 2), BE 2535, Chapter V, Section 37, 38 and 39 on duties, the power of acting abbot. Additional edits from The Sangha Act, B.E.

1. To monks - novices inside the temple. Completed closed-circuit cameras in all temples.

2. To outsiders who are not monks-novices to move out of the temple within 3 days.

3. Have monks and novices inside the temple perform their normal activities and religious practices.

4. No person or group is prohibited from engaging in any activity. All within the Nam Prik Temple Before permission

5. With the authority of the current abbot of Wat Nam Prik Rop, Phra Kru Winai Thon Udomchai Thitawutotot takes action that is beneficial to the Nam Prik Temple as follows

5.1 To submit bank account books Of Wat Nam Prik And / including the account of Phra Maha Phaithun Klayanatharo (former abbot of Wat Nam Prik), along with clarifying all spending details From the date of taking office (11 November 2020) to the date of vacation (27 March 2011) with evidence of income-expenditure accounts (Sor Bor Sor 5) of the temple

5.1.1 Clarification of the spending of money in the funeral of Phra Maha Paitoon Klayanatharo

5.1.2. Explain details of the spending of money in the amulet casting fair.

5.1.3. Explain the details of the spending of money in the development of both purchasing and hiring in the Nam Prik Temple.

5.1.4 Explain how many copies of the spending of life insurance money of Phra Maha Paitoon Klayanatharo have been implemented. And how many still remaining in any part

5.2 To submit monthly income-expenditure accounts every month since accepting the position

5.3 To refrain from issuing media of any kind. Like a live broadcast Interviews that allude to Wat Nam Prik in all cases

5.4. In the meantime, any activities are prohibited before being allowed. Except for merit-making ceremonies as they have been practiced, such as making merit, giving alms to monks every day, etc. If violations will proceed according to the law

5.5. Determined to give clarification on all matters and to assign the acting abbot of Wat Nam Prik within 7 April 2011 if he does not come to take any action. To operate under current law

Ordered on the 2nd day of April 2554 Phra Provost Phibunthammawong Acting Abbot of Wat Nam Prik

納布亞街道Sangha案的進展罷免Wat Nam Prik的Phra Kru Winai Udomchai Thitawutawut(祝福)代理住持的命令

2011年3月3日,以彭世洛府那空泰區那不勒斯區Sangha街道為例帕·克魯·溫尼西爾汗(Phra Kru Winitsilkhan)納布亞區僧伽命令解散現年36歲,17歲的Phra Kru Winai Udomchai Thitawutawut(祝福),他是佛統區楊克恩區Moo 2的Wat Nam Prik,Moo 2的住持,彭世洛府由於行為不端和吹牛不正當的事情

今天在彭世洛府那空泰區楊肯分區Moo 2的Wat Nam Prik寺,Phra Kru Phibunthammawong代理Wat Nam Prik Rop當前的住持代理人下達了兩個命令:1.需交付該住持代理人的住持代理人並澄清問題。 2.廟宇中的和平與秩序問題

詳細信息按順序排列1。
Ngor Dor Chor.01 / 2554,國民議會辦公室,彭世洛府那空泰區楊克恩區楊村街道2號村Nam Prik Temple 6512

公元前2554年4月2日履行代理住持的職責並澄清問題

尊敬的教務長維納里頓·烏多姆查伊·蒂塔烏托托2011年4月2日第01/25564號Wat Nam Prik代理住持令,他被釋放,擔任彭世洛府那空泰區楊克恩區Moo 2 Moo 2的Wat Nam Prik代理住持。自2011年3月27日以來,已經開展工作。但是他沒有按計劃來

為了使Nam Prik Temple的行政秩序井然有序,根據《僧伽法案》(第2號),BE 2535,第五章,第37、38和39條,有關住持代理代表的職責。來自的其他修改卑詩省《僧伽法》附件中的日期為2011年4月2日的Wat Nam Prik第01/2554號住持代理

在這方面,這項職責將在Nam Prik Temple和您本人內和平而有序地執行,因此,我們請您收集表明賬目報告的證據。為了在2011年4月7日之前在彭世洛府那空泰區楊克恩街2號村Nam Prik Temple的南普里克神廟中澄清和移交此類職責因此研究繼續

親愛的教宗披文他黃Wat Nam Prik的代理代理住持

並訂購2
關於寺院的安寧與秩序的Wat Nam Prik代理方丈01/2554的命令

與Phra Kru Winai Thon Udomchai Thitawutawot代理,彭世洛府那空泰區楊克恩區Moo 2的Nam Prik代理代理方丈。為了在Wat Nam Prik的行政管理中有條理地制定《僧伽法案》(第2號),BE 2535,第V章,第37、38和39節,有關行事的方丈的權力。來自的其他修改卑詩省《僧伽法》

1.向僧侶-寺廟內的新手。關閉了聖殿內的所有監控攝像頭

2.對於不是僧侶新手的局外人,請在3天內移出聖殿。

3.讓寺廟裡的和尚和新手進行正常的活動和宗教活動。

4.禁止任何個人或團體從事任何活動。全部在南普里克神廟內許可之前

5.在Wat Nam Prik Rop住持的授權下,Phra Kru Winai Thon Udomchai Thitawutotot採取了對Nam Prik寺有利的行動,具體如下:

5.1提交銀行賬戶簿南普里克寺和/包括Phra Maha Phaithun Klayanatharo(Wat Nam Prik的前住持)的帳戶,並闡明所有支出明細從就職日期(2020年11月11日)到休假日期(2011年3月27日),並提供寺廟的收入支出帳戶證明(Sor Bor Sor 5)

5.1.1澄清帕瑪哈·拜圖恩·克拉納納塔羅(Phra Maha Paitoon Klayanatharo)葬禮中的支出

5.1.2。解釋在護身符鑄造博覽會上的金錢支出細節。

5.1.3。解釋在南普里克神廟發展購房發展的支出細節

5.1.4說明已實施了多少份Phra Maha Paitoon Klayanatharo人壽保險金。還有多少剩餘的任何部分

5.2自接受職位以來每月提交每月收入支出帳戶

5.3。不要發行各種媒體。就像直播一樣在所有情況下均暗指Wat Nam Prik的訪談

5.4。同時,任何活動在被允許之前都是被禁止的。除已實行的擇優儀式外,如擇優擇優,每天向僧侶施捨等。如有違反,將依法進行。

5.5。決定對所有事項進行澄清,並在不採取任何行動的情況下,由Wat Nam Prik的代理住持在2011年4月7日之內分配。根據現行法律經營

在2011年4月的第二天訂購Phra Provost Phibunthammawong Wat Nam Prik的代理住持

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก