ข่าวความรักความห่วงใยของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่หมู่คณะสงฆ์และเหล่าพนักงานวัดอรุณราชราราม - kachon.com

ความรักความห่วงใยของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่หมู่คณะสงฆ์และเหล่าพนักงานวัดอรุณราชราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ความรักความห่วงใยของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่หมู่คณะสงฆ์และเหล่าพนักงานวัดอรุณราชราราม

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นวันที่ ๑๖ ของการปิดให้เข้าเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมกับภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก ๒ อยู่ในขณะนี้

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับภูมิทัศน์ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสวยงาม เพื่อความสะอาด และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ในเช้าของการทำงานวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่หมู่คณะสงฆ์และเหล่าพนักงานวัดอรุณราชราราม ได้เมตตาเดินตรวจการทำงานและให้กำลังใจแก่หมู่คณะสงฆ์และเหล่าพนักงานวัดอรุณราชราราม พร้อมมอบวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดราชสิทธาราม(วัดพลับ) พิมพ์วันทาเสมา ปี ๒๕๑๖ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ยังความปลาบปลื้มยินดีและเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่ง

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่น "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา  

ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กเข้าชมที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ทั้งภาพในแบบ 360 องศา พร้อมคลิปบอกเล่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวราราม โดยละเอียดทั้งพระอาราม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

Love care of Phra Dharmaratanadilok Director of the Sangha Association God of mercy The monk who is the umbrella of the monks and the staff of Wat Arun Rajaram

January 22, 2019 at 09.00 hrs. Is the 16th day of closure for visiting the beauty of the ancient ruins. Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam To join with the government to prevent the spread of the coronavirus 2019 or COVID-19 that is currently spreading in wave 2

The Sangha of Wat Arun, the monks by Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Has mercy as the leader of the monks and novices And staff of Wat Arun, Big Cleaning Day, cleaning, planting trees, planting grass, adjusting the landscape throughout the monastery For beauty For cleanliness And for the safety of the coronavirus epidemic

In the morning of work today Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok God of mercy The monk who is the umbrella of the monks and the staff of Wat Arun Rajaram Gave mercy to check the work and give encouragement to the clergy and staff of Wat Arun Rajaram Ready to give sacred objects Phra Somdej Wat Ratchasittharam (Wat Phlap) printed on Wanthasema, 1973, to encourage morale of work. Still joyful and auspicious life

By the way of the temple monks of Wat Arun, together with the children of Wat Arun According to the rumor of Phra Dech, Luang Por Phra Dharmaratanadilok Who want to facilitate fresh for you tourists Those who are interested in visiting the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Therefore created an application "One App to Travel Around Temple" for 360 degree virtual online travel

Which those interested can scan the QR Code or click to view https://360.kaenkaewontour.com/watarun To visit the beauty of the ancient ruins Important relics of Wat Arun Rachawararam, both images in 360 degrees with clips telling the history of the ancient place. Important antiques of Wat Arun Ratchawararam In detail the whole monastery

愛護佛法寺僧伽協會理事憐憫之神僧侶的傘和尚,鄭王廟的工作人員

2019年1月22日上午9點,是參觀古代遺跡美景的第16個閉館日。黎明寺的重要古董加入政府以防止目前在第二波中傳播的冠狀病毒2019或COVID-19傳播

黎明寺的僧伽,瑯勃拉德的和尚Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持慈悲為僧侶和新手的領袖黎明寺的工作人員,大掃除日,清潔,種樹,種草,調整整個修道院的景觀為了美麗為了清潔並為冠狀病毒的安全流行

今天早上上班Phra Dech Phrakhun Luang Por佛法寺憐憫之神僧侶的傘和尚,鄭王廟的工作人員仁慈地檢查工作,並鼓勵鄭王廟的修士和工作人員準備給予神聖的物品Phra Somdej Wat Ratchasittharam(Wat Phlap)印在1973年的旺塔瑟瑪上,以鼓勵工作士氣生活中仍充滿歡樂和吉祥

通過鄭王廟的僧侶和一群後裔根據Phra Dech的傳言,Luang Por佛法寺誰想為您的遊客帶來新鮮感那些對參觀黎明寺(Ratawararam)的美麗感興趣的人。因此創建了一個應用程序“一個環遊寺院的應用程序”可進行360度虛擬在線旅遊

那些感興趣的人可以掃描QR碼或單擊以查看 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 參觀古蹟之美Wat Arun Rachawararam的重要遺物,兩幅圖像都帶有360度夾角,講述了這個古老地區的歷史。掃管R阿倫Ratchawararam的重要古董詳細整個修道院

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก