ข่าวความสุขสงบร่มเย็นแผ่ไพศาลไปทั่วทั้งพระอาราม ด้วยบารมีแห่งความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ความสุขสงบร่มเย็นแผ่ไพศาลไปทั่วทั้งพระอาราม ด้วยบารมีแห่งความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ความสุขสงบร่มเย็นแผ่ไพศาลไปทั่วทั้งพระอาราม ด้วยบารมีแห่งความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ร่วมกันปลูกต้นแก้วไทยโบราณ จำนวน ๓ ต้น

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อทดแทนต้นเดิมที่ตายลงตามอายุขัย ซึ่งต้นแก้วไทยเป็นต้นไม้โบราณประจำวัดอรุณราชวราราม ที่มีการปลูกไว้รอบบริเวณพระปรางค์วัดอรุณและบริเวณโดยรอบวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม ต้นแก้วไทยของวัดอรุณบางต้นมีอายุร่วมร้อยปี บางต้นมีอายุกว่าห้าสิบปี ซึ่งจะทำพิธีปลูกไว้โดยท่านอดีตเจ้าอาวาสของวัดอรุณราชวราราม ในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา

ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก ๒ อยู่ในขณะนี้ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้มีมติให้มีการปิดวัด งดการเข้าเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมหมู่เจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับภูมิทัศน์ทั่วทั้งพระอาราม

ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ ๑๑ ของการร่วมแรงร่วมใจของหมู่คณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ที่พร้อมใจกันลงมือกวาดล้างทำความสะอาดและร่วมกันปรับภูมิทัศน์ของวัดอรุณราชวรารามทั่วทั้งพระอาราม โดยการนำและร่วมลงมือทำของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

นับเป็นขวัญกำลังแก่หมู่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดอรุณราชวราราม และเหล่าพี่น้องเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างยิ่ง ด้วยบารมีแห่งความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจเพื่อการพัฒนาให้วัดอรุณราชวราราม เกิดความเจริญรุ่งเรื่องไปทั้งองค์กร

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่น "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กเข้าชมที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ทั้งภาพในแบบ 360 องศา พร้อมคลิปบอกเล่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวราราม โดยละเอียดทั้งพระอาราม

Peace and tranquility spread throughout the monastery. With the grace of mercy of Phra Dharmaratanadilok Director of the Sangha Association Abbot of Wat Arun Ratchawararam

On January 17, 2011, at 6:00 pm Phradech, Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Has mercy as the leader of the monks and novices And staff of Wat Arun Ratchawararam Jointly planted 3 ancient Thai glass trees

To replace the original plant that died down by life expectancy Which the Thai Kaew tree is an ancient tree of Wat Arun Ratchawararam That has been planted around the Prang of Wat Arun and the temple surrounding Wat Arun and the monastery. Some of the Thai trees of Wat Arun are hundreds of years old. Some were more than fifty years old. Which will be planted by the former abbot of Wat Arun Ratchawararam In many eras

In the situation of the coronavirus outbreak 2019 or COVID-19 that is currently spreading in wave 2, the monks of Wat Arun Rachawararam have resolved to close the temple. Refrain from visiting the beauty of the ancient sites. Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam For the safety of the coronavirus epidemic

The Sangha of Wat Arun, the monks by Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Mercy was a leader of monks and novices. Along with the staff of Wat Arun, Big Cleaning Day together to clean, plant trees, plant grass, adjust the landscape throughout the monastery.

Which today is the 11th day of a group of novice monks And staff of Wat Arun Ratchawararam Who join together to clean up and jointly adjust the landscape of Wat Arun, the royal palace throughout the monastery By bringing and doing things Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam

It is considered a strength to the group of monks and novices of Wat Arun Ratchawararam. And the staff of the Wat Arun Ratchawararam Temple With the grace of mercy of Phra Dharmaratanadilok Director of the Sangha Association Abbot of Wat Arun Ratchawararam Cause love and unity Causing the cooperation for the development of Wat Arun Ratchawararam The story progresses to the entire organization.

By the way of the temple monks of Wat Arun together with the descendants of Wat Arun According to the rumor of Phra Dech, Luang Por Phra Dharmaratanadilok Who want to facilitate fresh for you tourists Those who are interested in visiting the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Therefore created an application "One App to Travel Around Temple" for 360 degree virtual online travel

Which those interested can scan the QR Code or click to view https://360.kaenkaewontour.com/watarun To visit the beauty of the ancient ruins Important relics of Wat Arun Rachawararam, both images in 360 degrees with clips telling the history of the ancient place. Important antiques of Wat Arun Ratchawararam In detail the whole monastery

和平與安寧遍布整個修道院。帶著寬恕的恩典佛法寺僧伽協會理事黎明寺(Ratawararam)的住持

2011年1月17日下午6:00,瑯勃拉邦帕拉德Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會理事,鄭王廟的住持慈悲為僧侶和新手的領袖和鄭王廟的工作人員聯合種植3棵泰國古玻璃樹

替換因壽命而衰落的原始工廠其中泰國花ew樹是鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的古樹那已經種在了鄭王廟的周圍,以及圍繞鄭王廟和修道院的廟宇。黎明寺的一些泰國樹已有數百年的歷史。有些年齡超過五十歲。它將由Wat Arun Ratchawararam的前住持種植在許多時代

在第2波中目前正在傳播的2019年冠狀病毒爆發或COVID-19的情況下,鄭王廟(Arun Rachawararam)的和尚決定關閉聖殿。避免遊覽古蹟之美。黎明寺的重要古董為了冠狀病毒流行的安全

黎明寺的僧伽,僧侶Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會理事,鄭王廟的住持慈悲是僧侶和新手的領袖。與掃管Day阿倫(Arun)的工作人員一起,進行大掃除,以清理,種樹,種草,調整整個修道院的景觀。

今天是一群新手僧侶的第11天以及鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的官員他們一起清理並共同調整整個寺院的皇宮阿倫寺的景觀通過帶來和做事Phra Dech Phrakhun Luang Por佛法寺黎明寺(Ratawararam)的住持

它被認為是黎明寺(Arun Ratchawararam)僧侶和新手團體的力量。以及鄭王廟的工作人員帶著寬恕的恩典佛法寺僧伽協會理事黎明寺(Ratawararam)的住持引起愛與團結促成合作,共同發展阿倫寺(Ratchawararam)故事發展到整個組織。

通過鄭王廟的和尚與鄭王廟的後代根據Phra Dech的傳言,Luang Por佛法寺誰想為您的遊客帶來新鮮感那些對參觀黎明寺(Ratawararam)的美麗感興趣的人。因此創建了一個應用程序“一個可以在寺廟周圍旅行的應用程序”進行虛擬的360度在線旅行

那些感興趣的人可以掃描QR碼或單擊以查看 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 參觀古蹟之美Wat Arun Rachawararam的重要遺物,兩幅圖像都帶有360度夾角,講述了這個古老地區的歷史。掃管R阿倫Ratchawararam的重要古董詳細整個修道院

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก