ข่าวความรักสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและเหล่าพนักงานทุกระดับชั้นของวัดอรุณ ในยุคแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - kachon.com

ความรักสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและเหล่าพนักงานทุกระดับชั้นของวัดอรุณ ในยุคแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ความรักสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและเหล่าพนักงานทุกระดับชั้นของวัดอรุณ ในยุคแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจ ที่ได้เห็นความรักความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และเหล่าพี่น้องพนักงานทุกระดับชั้นของวัดอรุณราชวราราม ที่ออกมาช่วยกันล้างทำความสะอาดวัด ออกมาช่วยกันปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ของวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอารามให้มีความสวยสดงดงาม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงการปิดวัดเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เป็นเพราะบารมีแห่งความรัก ความเมตตาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีให้แก่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และเหล่าพี่น้องพนักงานทุกระดับชั้นของวัดอรุณราชวราราม เป็นความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงพลังที่ผลักดันก่อให้เกิดพลังความรักความสามัคคีไปทั้งองค์กร

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

อานิสงส์บารมีแห่งความรักความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ยังได้แผ่บารมีความรักความเมตตาถึงพวกเราลูกหลานชาวหลังวัดอรุณ ที่อยู่ในอาณาบริเวณของวัดอรุณราชวราราม อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทำให้พวกเราลูกหลานชาวหลังวัดอรุณอยู่กันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็น

เป็นยุคทอง เป็นยุคที่รุ่งเรือง ที่เปรี่ยมด้วยความรักความเมตตา รุ่งเรืองด้วยความรักความสามัคคี เจริญหูเจริญตาทั้งถาวรวัตถุที่สวยสดงดงาม อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญ ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของวัดอรุณราชวรารามอีกยุคหนึ่ง ด้วยเพราะมีผู้นำหมู่คณะสงฆ์ของวัดอรุณราชวราราม ที่เปี่ยมล้นไปด้วยบารมีแห่งความเมตตาเช่น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และด้วยความห่วงใยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้ร่วมจัดสร้างแอพพลิเคชั่น "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา  

ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กเข้าชมที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ทั้งภาพในแบบ 360 องศา พร้อมคลิปวีดีโอบอกเล่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวราราม โดยละเอียดทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Love and unity among the monks of Wat Arun Temple and staff at all levels of Wat Arun In the age of the coronavirus epidemic 2019

It is an impressive atmosphere. To see love and unity among the monks of Wat Arun Ratchawararam Temple And the brothers and sisters of all levels of Wat Arun Ratchawararam That came out to help each other wash and clean the temple Come out to help each other plant trees, plant grass, help to adjust the landscape of Wat Arun and the monastery. Be united during the temple shutdown to halt the spread of the coronavirus 2019

It is because of the prestige of love and mercy that Phra Dech has thanked Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association of Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam To the group of monks of Wat Arun Ratchawararam Temple And the brothers and sisters of all levels of the Wat Arun Ratchawararam Temple It is pure love and mercy. Inspired It is a force that drives love and happiness throughout the organization.

The virtue of love and mercy Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Also extends grace, love and kindness to us, descendants, people behind Wat Arun In the area of ​​Wat Arun Ratchawararam Under the umbrella of Phra Dech Phra Khun Luang Por Makes us, the descendants of the people behind Wat Arun, live happily together

It was a golden age, a prosperous era with love and kindness. Prosperity with love and harmony Prosperous ears, good eyes, and beautiful and beautiful Thawornwatthu Be satisfied It is considered to be the most prosperous period of another era of Wat Arun. Because there is a leader of the Sangha of Wat Arun That is overflowing with the grace of mercy like Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok

And with concern of the temple clergy of Wat Arun, together with the descendants of Wat Arun According to the story of Phra Dech, Luang Por Phra Dharmaratanadilok Who want to facilitate fresh for you tourists Those who are interested in visiting the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Therefore co-created an application "One app to travel around the temple" for a virtual 360-degree online travel

Which those interested can scan the QR Code or click to view https://360.kaenkaewontour.com/watarun To visit the beauty of the ancient ruins Important relics of Wat Arun Rachawararam, both images in 360 degrees with video clips telling the history of the ancient place. Important antiques of Wat Arun Ratchawararam In detail the whole monastery

阿倫寺的和尚與阿倫各級工作人員之間的愛與團結在冠狀病毒流行的時代2019

這是令人印象深刻的氣氛。在黎明寺(Ratawarat)的僧侶中看到愛與團結以及各個等級的鄭王廟的兄弟姐妹出來是為了互相幫助清洗和清潔太陽穴出來互相幫助種植樹木,種草,幫助調整鄭王廟和修道院的景觀。在聖殿關閉期間團結起來,阻止冠狀病毒2019的傳播

正是由於愛與憐憫的威望,Phra Dech感謝Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovit,Phor。9),第9區Sangha Sangha協會理事,鄭王廟(Arun Ratchawararam)住持到鄭王廟的僧侶們以及各個等級的鄭王廟的兄弟姐妹這是純潔的愛與憐憫。啟發這是一種在整個組織中推動愛與幸福的力量。

愛與憐憫的美德Phra Dech Phrakhun Luang Por佛法寺也向我們,後裔,鄭王廟背後的人們致以恩典,關愛在鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)地區在Phra Dech Phra Khun Luang Por的樹幹下讓我們,鄭王廟背後的人們的後代快樂地生活在一起

那是一個黃金時代,一個充滿愛與友善的繁榮時代。充滿愛與和諧的繁榮豐滿的耳朵,漂亮的眼睛和美麗的Thawornwatthu滿意它被認為是鄭王廟另一個時代最繁榮的時期。因為那裡有鄭王廟僧伽的領袖那充滿了憐憫的恩典Phra Dech Phrakhun Luang Por佛法寺

並與阿倫寺的後裔一起關注阿倫寺的神職人員根據Phra Dech的傳言,Luang Por佛法寺誰想為您的遊客帶來新鮮感那些對參觀黎明寺Ratchawararam的美麗感興趣的人。因此共同創建了一個應用程序“一個環遊寺院的應用程序”可進行360度虛擬在線旅遊

那些感興趣的人可以掃描QR碼或單擊以查看 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 參觀古蹟之美Wat Arun Rachawararam的重要遺物,兩幅圖像均為360度,並帶有視頻片段,講述了這個古代地方的歷史。掃管R阿倫Ratchawararam的重要古董詳細整個修道院

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

sunsaingam