ข่าวเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม - kachon.com

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย ๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

๓. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ๔. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๕. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ๖. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ๗. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

๘. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ๙. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๐. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) กรรมการมหาเถสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ ๑๑. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๑๒. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม

๑๓. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๑๔. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ๑๕. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ๑๖. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชาธิวาสวิหาร ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

.....

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก