ข่าวกำหนดการ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙. เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ - kachon.com

กำหนดการ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙. เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

กำหนดการ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙. เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

กำหนดการ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสที่ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

วันพุธ ที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๓๐ น.

- ขบวนเชิญตราตั้งเข้าภายในพระอุโบสถ

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นอาสน์สงฆ์

เวลา ๑๔.๐๐ น.

- พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถ

- พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร. จุดธูปเทียนบูชาที่เครื่องทองน้อยและทอดผ้าบังสุกุล

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นพิจารณาผ้าบังสุกุล แล้วอนุโมทนา

- พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา ถวายสักการะแด่พระมหาเถระ

- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล สมาทานศีล

- นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ (แผนกคดีภาษีอากร) อ่านตราตั้งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา 

- อ่านคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

- พุทธบริษัทถวายไทยธรรม

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

- พระภิกษุ สามเณร และศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะ เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม 

พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) ดร. โทร. ๐๘ ๕๕๖๙ ๑๖๑๖ 

พระมหานพพร อริยาโณ ป.ธ.๙ โทร. ๐๘ ๕๑๓๙ ๙๓๓๒ 

สำนักงานกลาง โทร. ๐๒ ๘๙๑ ๒๑๘๕