ข่าววัดอรุณราชวราราม แต่งตั้งเจ้าคณะ ๒ เจ้าคณะ ๓ แต่งตั้งฐานานุกรมในพระพรหมวัชรเมธี ๗ รูป และฐานานุกรมในพระราชวัชรรังษี ๔ รูป ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม  - kachon.com

วัดอรุณราชวราราม แต่งตั้งเจ้าคณะ ๒ เจ้าคณะ ๓ แต่งตั้งฐานานุกรมในพระพรหมวัชรเมธี ๗ รูป และฐานานุกรมในพระราชวัชรรังษี ๔ รูป ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม 
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

วัดอรุณราชวราราม แต่งตั้งเจ้าคณะ ๒ เจ้าคณะ ๓ แต่งตั้งฐานานุกรมในพระพรหมวัชรเมธี ๗ รูป และฐานานุกรมในพระราชวัชรรังษี ๔ รูป ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม 
 
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีตั้งเจ้าคณะปกครองในสังกัดวัดอรุณราชวราราม และตั้งพระครูฐานานุกรม ตามลำดับดังนี้ 

เจ้าคณะ รองเจ้าคณะ
๑) แต่งตั้งให้ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓  วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็น เจ้าคณะ ๒ 
๒) แต่งตั้งให้ พระครูวินัยธร จีรเดช ฉายา จิรเตโช อายุ ๔๒ พรรษา ๑๙ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้ช่วยเลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็น เจ้าคณะ ๓ 
๓) แต่งตั้งให้ พระมหาสมเกียรติ ฉายา ยุตฺติโก อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็น รองเจ้าคณะ ๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๔ 

ฐานานุกรมในพระพรหมวัชรเมธี 
๑) พระครูวินัยธร จีรเดช ฉายา จิรเตโช อายุ ๔๒ พรรษา ๑๙ วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ดำรงตำแหน่ง ฐานานุกรม ที่พระครูวินัยธร 
๒) พระอธิการพีระ  ฉายา  อภิวฑฺฒโน อายุ  ๗๑ พรรษา ๔๙ วิทยฐานะ  น.ธ. เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว  ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม  ที่ พระครูธรรมธร 
๓) พระมหาสิโรฒม์ ฉายา พุทฺธรกฺขิโต อายุ ๓๘ พรรษา ๑๖ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม. วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูพิสิฐสรวุฒิ พระครูคู่สวด 
๔) พระมนตรี  ฉายา  กตธมฺโม  อายุ   ๒๘   พรรษา   ๙  วิทยฐานะ น.ธ.เอก,   ประโยค  ๑-๒,  พธ.บ.  วัดอรุณราชวราราม  ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่พระครูพิสุทธิสรคุณ พระครูคู่สวด 
๕) พระครูใบฎีกา สุทัศวัฒน์ ฉายา จรณเมธี อายุ ๓๓  พรรษา ๑๒ วิทยฐานะ น.ธ.เอก,  พธ.บ.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูสังฆพิสุทธิ์ 
๖) พระมหาประครอง ฉายา สุปติฏฐิโต อายุ ๔๗  พรรษา  ๒๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก,  ป.ธ. ๓,  พธ.บ.,  ศน.ม. วัดอรุณราชวราราม  ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูสมุห์ 
๗) พระอธิการแก้ว  ฉายา กลฺยาโณ  อายุ  ๘๕   พรรษา ๓๒  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชัยสมพร บ้านเหล่านาดี ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่พระครูใบฎีกา ตราตั้งลงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๔ 

ฐานานุกรมในพระราชวัชรรังษี 
๑) พระสมนึก ฉายา สมจิตฺโต อายุ  ๖๑  พรรษา  ๔๑ วิทยฐานะ  น.ธ. เอก,  มศ.๓  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม  ที่  พระครูปลัด 
๒) พระสิทธิ ฉายา วรกิจฺโจ อายุ  ๕๖  พรรษา  ๓๗ วิทยฐานะ  น.ธ.เอก วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ฐานานุกรม  ที่ พระครูสังฆรักษ์  
๓) พระพงศธร  ฉายา  ปญฺญาธโร อายุ  ๒๙  พรรษา  ๙ วิทยฐานะ  น.ธ.โท,  ปวช. วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม  ที่ พระครูสมุห์ 
๔) พระแสงเฮือง ฉายา นรินฺโท  อายุ  ๔๕  พรรษา  ๒๕  วิทยฐานะ  ธรรมาจริยะ,  Ph.D.  วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ฐานานุกรม ที่ พระครูใบฎีกา ตราตั้งลงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๔

เครดิต : พระมหานพพร อริยญาโณ

Wat Arun Ratchawararam Appointing 2 primates, 3 primates, and appointing encyclopedias in 7 Brahmavajramedhi and 4 encyclopedias in Vajrarangsi at the Ubosot of Wat Arun Ratchawararam
 
Day 5 November 2021 time 09.00 Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito), Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Priest, Abbot of Wat Arun Ratchawararam presided over the ceremony of setting up a ruling primate under Wat Arun Ratchawararam and set up the encyclopedia in the following order

primate, deputy primate
1) Appoint Phra Khru Lad Suwattanarattanakhun (Chumphon Nitisaro), 45 years old, 23 years of academic standing, MCOT, Phor. position Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam The secretary of Wat Arun Ratchawararam is a primate 2
2) Appoint Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chaya Chirateecho, 42 years old, 19 years old, academic standing. Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assistant Secretary of Wat Arun Ratchawararam as a primate 3
3) Appointed Phra Maha Somkiat, nicknamed Yuttiko, age 56 years, 35 years, academic standing, Ph.D., Ph.D. 5, D.B.A., M.A., Ph.D. Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam as Deputy Primate 3 since 3 Nov 2021

Encyclopedia in Phra Brahma Watcharamethi
1) Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chaya Chirateecho, 42 years old, 19 years old, academic standing, BA.D.A., M.A., currently holding office Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam took the position of encyclopedia at Phrakhru Winaithorn
2) Phra Rector Bira, nicknamed Apiwattano, 71 years old, 49 years old, academic standing, NC., currently holds the position Abbot of Wat Klang Bang Kaeo Nakhon Chai Si Subdistrict Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province Served as an encyclopedia at Phrakhru Thammathorn
3) Phra Maha Sirot, nicknamed Phutthonakchito, age 38, 16 years old, academic standing, Ph.D., Ph.D. 3, Ph.D., Ph.D., Wat Arun Ratchawararam Bangkok Hold the position of the encyclopedia at Phrakhru Phisitsawut
4) Phra Montri, nickname Kottamamo, age 28, 9 years old, academic standing, No. D. Ek, sentence 1-2, D.C., Wat Arun Ratchawararam hold the position of an encyclopedia At Phra Khru Phisuttisorn, the pair of monks praying
5) Phrakhru Baidika Suthatsawat, Chaya Charanamethee, 33 years old, 12 years old, academic standing, D.A.D.A., currently holds the position Assistant Abbot of Lum Charoen Sattha Temple Bangkok Served as an encyclopedia at Phrakhru Sangkaphisut
6) Phra Maha Prakhong, nicknamed Supatitthito, age 47 years, 20 years, academic standing, BA, Ph.D. 3, B.E., M.E.A., Wat Arun Ratchawararam Served as an encyclopedia at Phra Kru Samu
7) Phra Achan Kaeo, nicknamed Kalayano, 85 years old, 32 years old, currently serves as the abbot of Wat Chai Somphon. Baan Lao Na Di, Sai Thong Subdistrict, Si Bun Rueang District Nong Bua Lamphu Province hold the position of an encyclopedia at Phrakhru a supreme certificate Seal dated 4 Nov. 2021

The encyclopedia of the Royal Vajrasattva
1) Phra Somnuk, nickname Somchitto, 61 years old, 41 years old, academic standing, Lt. Ek, M.S. 3, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Served as an encyclopedia at Phra Khru Lad
2) Phra Sitthi, nickname Worakijjo, age 56, 37 years old, academic standing, Lt. Ek, Wat Arun Ratchawararam Bangkok held the position of encyclopedia at Phrakhru Sangkharak
3) Phra Phongsathorn, nickname Panyatharo, 29 years old, 9 years old, academic standing, bachelor degree, vocational certificate, Wat Arun Ratchawararam Bangkok Served as an encyclopedia at Phra Kru Samu
4) Phra Sangheuang, nickname Narinto, age 45, 25 years old, academician Thammachariya, Ph.D. Wat Arun Ratchawararam Bangkok, held the position of the encyclopedia of the Supreme Patriarch, dated 4 Nov. 2021.

鄭王廟拉差瓦蘭任命 2 只靈長類動物、3 只靈長類動物,並在 Wat Arun Ratchawararam 的 Ubosot 任命 7 Brahmavajramedhi 的百科全書和 4 部金剛狼的百科全書
 
2021 年 11 月 5 日時間 09.00 Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito),最高僧團委員會成員,第 9 區神父,鄭王廟住持在鄭王廟主持設立統治靈長類動物儀式並建立百科全書按以下順序

靈長類動物,副靈長類動物
1) 任命 Phra Khru Lad Suwattanarattanakhun (Chumphon Nitisaro),45 歲,23 年學術地位,MCOT,Phor. 職位鄭王廟助理住持鄭王廟的秘書是靈長類動物 2
2)任命Prahhru Winaithorn Jeeradej Chaya Chirateecho,42歲,19歲,學術地位。鄭王廟助理住持鄭王廟助理秘書作為靈長類動物 3
3)任命Phra Maha Somkiat,綽號Yuttiko,56歲,35歲,學術地位,Ph.D.,Ph.D. 5,D.B.A.,M.A.,Ph.D.鄭王廟助理方丈自 2021 年 11 月 3 日起擔任副靈長類 3

Phra Brahma Watcharamethi 百科全書
1) Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chaya Chirateecho, 42 歲, 19 歲, 學術地位, BA.D.A., M.A., 現任職Wat Arun Ratchawararam 助理住持在 Phrakhru Winaithorn 擔任百科全書職務
2)Phra Rector Bira,綽號Apiwattano,71歲,49歲,學歷,北卡羅來納州,目前擔任該職位Wat Klang Bang Kaeo 住持那空猜是街道那空猜是區佛統府在 Phrakhru Thammathorn 擔任百科全書
3)Phra Maha Sirot,綽號Phutthonakchito,38歲,16歲,學術地位,Ph.D.,Ph.D. 3,Ph.D.,Ph.D.,Wat Arun Ratchawararam曼谷在 Phrakhru Phisitsorawut 擔任百科全書的職位
4) Phra Montri,暱稱 Kottamamo,28 歲,9 歲,學術地位,No. D. Ek,第 1-2 句,D.C.,Wat Arun Ratchawararam佔據百科全書的地位在Phra Khru Phisuttisorn,這對僧侶在祈禱
5) Phrakhru Baidika Suthatsawat, Chaya Charanamethee,33 歲,12 歲,學術地位,D.A.D.A.,目前擔任該職位Lum Charoen Sattha Temple 助理方丈曼谷在 Phrakhru Sangkaphisut 擔任百科全書
6)Phra Maha Prakhong,綽號Supatitthito,47歲,20歲,學術地位,學士,博士3,學士,碩士,鄭王廟在 Phra Kru Samu 擔任百科全書
7) Phra Achan Kaeo,綽號Kalayano,85歲,32歲,目前擔任Wat Chai Somphon的住持。 Baan Lao Na Di, Sai Thong 分區, Si Bun Rueang農布阿蘭普省佔據百科全書的地位在 Phrakhru 獲得最高證書印章日期為 2021 年 11 月 4 日

皇家金剛薩埵百科全書
1) Phra Somnuk, 暱稱 Somchitto, 61 歲, 41 歲, 學術地位, Lt. Ek, M.S. 3, Wat Arun Ratchawararam曼谷在 Phra Khru Lad 擔任百科全書
2) Phra Sitthi,暱稱Worakijjo,56歲,37歲,學術地位,Lt. Ek, Wat Arun Ratchawararam曼谷在 Phrakhru Sangkharak 擔任百科全書職務
3)Phra Phongsathorn,暱稱Panyatharo,29歲,9歲,學歷,學士學位,職業證書,Wat Arun Ratchawararam曼谷在 Phra Kru Samu 擔任百科全書
4)Phra Sangheuang,暱稱Narinto,45歲,25歲,Thammachariya院士,Ph.D. Wat Arun Ratchawararam曼谷,2021 年 11 月 4 日擔任最高宗主教百科全書。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด