ข่าวสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ ปฏิบัติศาสนกิจมอบถวายข้าวสารอาหารแห้งในสถานการณ์น้ำท่วม - kachon.com

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ ปฏิบัติศาสนกิจมอบถวายข้าวสารอาหารแห้งในสถานการณ์น้ำท่วม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ ปฏิบัติศาสนกิจมอบถวายข้าวสารอาหารแห้งในสถานการณ์น้ำท่วม

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมด้วย พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ มอบถวายข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) ในเขตจังหวัดอ่างทอง ภาค ๒ จำนวน ๖ วัด โดยได้แบ่งเป็น ๒ จุด 

และมีสิ่งของมอบถวายดังนี้ ๑.ข้าวสาร ๔๐๐ ถุง ๒.มาม่า ๒๐ ลัง ๓.น้ำดื่ม ๒๖๐ ลัง ๔.น้ำมันพืช ๑๐ ลัง ๕.ปัจจัยค่าพาหนะ รวมทั้งหมด ๖ วัด จุดที่ ๑ มอบถวายที่อำเภอป่าโมก จำนวน ๑ วัด คือ วัดพินิจธรรมสาร จุดที่ ๒ มอบที่อำเภอเมืองอ่างทอง มอบ ณ วัดอ่างทอง จำนวน ๕ วัด คือ ๑.วัดเสาธง อำเภอเมือง ๒.วัดบางศาลา อำเภอไชโย ๓.วัดนางเล่ว อำเภอไชโย ๔.วัดไทรย์นิโคธาราม อำเภอไชโย และ ๕.วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Somdej Phra Maha Ratchamongkol Muni middle primate Phra Brahmawatcharamethi, Dean of Region 9, Phra Dhammabodhimongkol, Dean of Region 2, performs religious activities to offer rice and dry food in a flood situation.

Monday, October 11, 2021, 1:30 - 15:00, by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn middle primate Wat Traimit Wittayaram with Phra Phrom Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9 Phradhammaphomongkol, Dean of Region 2 Phrarajtheeraporn Deputy Dean Region 2 donated rice, dry food and necessities To help temples affected by floods (floods) in Ang Thong Province Region 2, the number of 6 temples divided into 2 points.

And there are things to offer as follows: 1. 400 bags of rice 2. 20 boxes of Mama rice 3. 260 crates of drinking water 4. 10 boxes of vegetable oil 5. Transportation expenses, totaling 6 temples. The first point is to donate 1 temple at Pa Mok District. Wat Phinitthammasarn, point 2, donated at Mueang Ang Thong District, presented at Ang Thong Temple, amounting to 5 temples, namely 1. Wat Sao Thong, Mueang District 2. Bang Sala Temple, Chaiyo District 3. Wat Nang Lew, Chaiyo District 4. Sai Nikotharam Temple, Amphoe Chaiyo and 5. Wat Ang Thong Worawihan, Muang District, Ang Thong Province

Somdej Phra Maha Ratchamongkol Muni中靈長類動物Phra Brahmawatcharamethi 是第 9 區的院長,Phra Dhammabodhimongkol 是第 2 區的院長,他們從事宗教活動,在洪水情況下提供大米和乾糧。

2021 年 10 月 11 日,星期一,1:30 - 15:00,瑪哈扎克里·詩琳通公主殿下中靈長類動物Wat Traimit Wittayaram 與 Phra Phrom Watcharamethi最高僧伽委員會成員,第 9 區 Phradhammaphomongkol 院長,第 2 區 Phrarajtheeraporn 院長副院長2區捐贈大米、乾糧和生活必需品為了幫助紅通省第 2 區受洪水(洪水)影響的寺廟,將 6 座寺廟的數量分為 2 分。

還有一些東西可以提供如下: 1. 400袋大米 2. 20箱媽媽米 3. 260箱飲用水 4. 10箱植物油 5. 交通費,總共6個寺廟。第一點是在Pa Mok區捐出1座寺廟。Wat Phinitthammasarn,第2點,在Mueang Ang Thong區捐贈,在Ang Thong寺贈送,共計5座寺廟,即1. Mueang區的Wat Sao Thong 2. Chaiyo區的Bang Sala寺3 . Wat Nang Lew, Chaiyo District 4. Sai Nikotharam Temple, Amphoe Chaiyo 和 5. Wat Ang Thong Worawihan, Ang Thong Province Muang District

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด