ข่าวขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด บูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต - kachon.com

ขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด บูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

ขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด บูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคําสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ (กลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน พระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร คณะสงฆ์หนตะวันออก และบุคลากร มจร โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น เข้าระบบ Zoom meeting ID : 9898248048 และลงทะเบียน ผ่าน Google Forms (ระบุ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง) - ฉายวีดิทัศน์ มจร และข้อคิด ความเห็นผู้บริหารระดับสูง มจร

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๓.๓๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงาน - พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔ กล่าวเปิด

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ปาฐกถาเรื่อง “ปลูกและปลุก พลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, ราชบัณฑิต และอุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มจร รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป - เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวปิดโครงการและกล่าวบูชา พระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พิธีกรประจำวัน พระมหาสุรศักดิ์ ปัจจนตเสโน, ผศ.ดร. และ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

Invite you to join the project to drive a clean Thailand. Integrate Dharma principles to create a society that is not resistant to corruption.

Integrated Religious Cooperation Guidelines in Anti-Corruption Program by application Dharma teachings and anti-corruption education courses: Anti-Corruption Education on September 3, 2021, the 5th time via online system (Application Zoom), September 3, 2021, the 5th time (target group bishops, monks, representatives, coordinators Moral teachings and lecturers Eastern Sangha Council and staff of MCU in the Northeastern Region)

12.00 - 13.00 Login to Zoom meeting ID : 9898248048 and register via Google Forms (specify name - title and position) - Show video of MJOR and opinions of senior management MJ.

1:00 p.m. Phra Brahma Watcharamethi Member of the Sangha Council, Dean of Region 4, Abbot of Wat Arun Ratchawararam The chairman of the ceremony spoke to worship the Triple Gems

1:30-1:30 p.m. Opening ceremony of the Integrated Religious Cooperation Guidelines in Anti-Corruption Project By applying the doctrine to the anti-corruption curriculum - Phra Sophonpatanabundit, Assoc. The committee of the Sangha Council, Region 4 Dean, gave an opening remark.

1:30-15:00 Lecture on “Planting and Awakening the Power of Anti-Corruption” by Phra Phrom Bundit, Prof. Dr., Member of the Supreme Sangha Council, the Royal Society and Vice President of the Mahachulalongkorn University Council royal college

15.00-16.30 Academic discussion on “Propelling Anti-Corruption Education Curriculum: Anti-Corruption Education” by Phra Sophonpatanabundit, Assoc. Manee Chaitheeranuwatsiri Advisor to the Chairman of the NACC, conducted by Assoc.

4:30 p.m. Phra Methee Thammacharn, Assoc. Prof. Dr. Vice President for Planning and Development Mahachulalongkornrajavidyalaya University Closing the project and paying respect to the Triple Gems at the end of the ceremony

Note: The schedule is subject to change as appropriate.
MC of the day Phra Maha Surasak Pachjanataseno, Asst. Prof. Dr. and Asst. Prof. Dr. Methaphan Photheerarot

邀請您加入推動清潔泰國的項目。整合佛法原則,創造一個不抵抗腐敗的社會。

反腐敗計劃中的綜合宗教合作指南按申請佛法教學與反腐教育課程:2021年9月3日反腐教育第5次在線系統(Application Zoom),2021年9月3日第5次(目標人群)主教、修士、代表、協調員道德教誨和講師東部僧團理事會和東北地區MCU的工作人員)

12.00 - 13.00 登錄 Zoom 會議 ID : 9898248048 並通過 Google Forms 註冊(指定姓名 - 職位和職位) - 展示 MJOR 的視頻和高級管理層 MJ 的意見。

下午 1:00 Phra Brahma Watcharamethi最高僧伽委員會成員,第 4 區院長,鄭王廟方丈儀式主席致辭敬拜三寶

1:30-1:30 p.m. 反腐敗綜合宗教合作指南開幕式通過將這一學說應用於反腐敗課程 - Phra Sophonpatanabundit,孔敬校區副校長博士副教授報告了報告僧團委員會第四區院長致開幕詞。

1:30-15:00 “種植和喚醒反腐敗的力量”講座,由最高僧伽委員會成員、皇家學會成員、瑪哈古拉隆功大學委員會皇家學院副主席Phra Phrom Bundit教授

15.00-16.30 關於“推進反腐敗教育課程:反腐敗教育”的學術討論,Phra Sophonpatanabundit, Assoc. Manee Chaitheeranuwatsiri由 Assoc 主持的 NACC 主席顧問。

下午 4:30 Phra Methee Thammacharn,副教授,負責規劃和發展的副總裁Mahachulalongkornrajavidyalaya大學結束項目並在儀式結束時向三寶致敬

注:時間表可能會酌情更改。
當天的MC Phra Maha Surasak Pachjanataseno, Asst. Prof. Dr. 和 Asst. Prof. Dr. Methaphan Photheerarot

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด