ข่าวกลุ่มเพื่อนอาจารย์ฝนทิพย์และกัลยาณมิตร ร่วมบุญถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 172 ลัง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-1 - kachon.com

กลุ่มเพื่อนอาจารย์ฝนทิพย์และกัลยาณมิตร ร่วมบุญถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 172 ลัง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-1
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

กลุ่มเพื่อนอาจารย์ฝนทิพย์และกัลยาณมิตร ร่วมบุญถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 172 ลัง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดตั้ง "โรงทานวัดอรุณ" สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอารามและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ในวันนี้ กลุ่มเพื่อนอาจารย์ฝนทิพย์และกัลยาณมิตร ร่วมบุญถวายน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 172 ลัง สมทบทุนโรงทานวัดอรุณ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และสงเคราะห์พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "โรงทานวัดอรุณ" 
ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม:โทร. 02 891 2185

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 055-255170-1
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
เพจ : Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

Pathumthani University Make merit in offering drinking water at Wat Arun. 100 people are contributing to the alms food at Wat Arun. To give to monks and novices And help the people during the coronavirus crisis (COVID-19)

The Sangha of Wat Arun, led by The Sangha of Wat Arun, led by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Maha Synagogue, Region 9 Abbot of Wat Arun, established "Arun Temple Dining Hall" in response to the royal dignity of His Majesty Phra Ariyawongsakotanya His Holiness the Supreme Patriarch To provide food for monks and novices in monasteries and provide relief to the people during the coronavirus crisis (COVID-19).

On this day, Ajarn Natkan Sap Phok (Meo) Public Relations and Advice Department Pathumthani University Make merit in offering 100 cups of drinking water in glass-type Kachon to donate funds at Wat Arun To give to monks and novices And help the people during the coronavirus crisis (COVID-19)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

You believers can make merit and donate to contribute to food costs. Consumables in the project "Dharn at Wat Arun"
At the central office of Wat Arun: Tel. 02 891 2185

Or transfer money to make merit this time at Siam Commercial Bank
Account number 055-255170-1
Account name: Wat Arun Ratchawararam Temple For public welfare
Page: Wat Arun Ratchawararam Bangkok I Wat Arun Ratchawararam Bangkok

帕吞他尼大學在阿倫寺(Wat Arun)提供飲用水值得一看。阿倫寺(Wat Arun)的施捨食物有100人貢獻力量。給僧侶和新手並在冠狀病毒危機(COVID-19)期間幫助人們

阿倫寺的僧伽,由阿倫寺的僧伽,由Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok掃管A阿倫(Wat Arun)地區9住持大聖瑪哈猶太教堂的負責人成立了“阿倫神廟餐廳(Arun Temple Dining Hall)”,以迎接王室尊嚴至尊主尊在修道院中為僧侶和新手提供食物,並在冠狀病毒危機期間為人們提供救濟(COVID-19)。

在這一天,Ajarn Natkan Sap Phok(Meo)公共關係和諮詢部帕吞他尼大學值得一提的是,為Kachon Dotcom提供100杯飲用水,以在鄭王廟的施捨中捐款。給僧侶和新手並在冠狀病毒危機(COVID-19)期間幫助人們

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

您的信徒可以做出貢獻,並為食物成本做出貢獻。 “ Dharn Wat Arun”項目中的耗材
在鄭王廟中心辦公室:電話。 02 891 2185

或者這次轉賬賺錢暹羅商業銀行
帳號055-255170-1
帳戶名稱:黎明寺Ratchawararam寺公益事業
Page:曼谷阿倫叻差拉拉姆寺I曼谷阿倫叻差拉拉姆寺曼谷

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก