ข่าวคำสั่งทัณฑ์บนที่ ๗ /๒๕๕๕ หนึ่งในสาเหตุที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม มีคำสั่งให้ พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) พ้นจากสังกัดวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

คำสั่งทัณฑ์บนที่ ๗ /๒๕๕๕ หนึ่งในสาเหตุที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม มีคำสั่งให้ พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) พ้นจากสังกัดวัดอรุณราชวราราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

คำสั่งทัณฑ์บนที่ ๗ /๒๕๕๕ หนึ่งในสาเหตุที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม มีคำสั่งให้ พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) พ้นจากสังกัดวัดอรุณราชวราราม

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มีคำสั่งที่ ๐๕ /๒๕๖๔ ให้พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) พ้นจากสังกัดวัดอรุณราชวราราม

จากสาเหตุมีพฤติกรรมมิชอบ และอวดอ้างในเรื่องมิบังควร ดังนี้ ๑) แอบอ้างเบื้องสูงเพื่อกระทำการหลายเรื่องเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของตนเอง มิปฏิบัติตามคำสั่งกรมศิลปกร และตัวแทนกรรมการคณะวัดอรุณราชวราราม ๓) ประพฤติตนข่มขู่ และกล่าวร้ายด้วยวาจาหยาบคายต่อพระเถระผู้ใหญ่ในพระอาราม 

๔) ประพฤติตนมิอยู่ในโอวาท และคำสั่งของเจ้าอาวาสที่สั่งโดยชอบธรรม ๕) ประพฤติตนละเมิดทัณฑ์บนที่ได้ลงลายชื่อไว้ว่า จะมิประพฤติตนเช่นนี้อีก (คำสั่งทัณฑ์บนที่ ๗ /๒๕๕๕) การกระทำของ พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) ตามที่ปรากฏข้างต้นนั้นถือเป็นการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อเจ้าคณะผู้ปรกครอง รวมทั้งวัดอรุณราชวราราม 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยอำนาจเจ้าอาวาส จึงมีคำสั่งให้ พระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) พ้นจากสังกัดวัดอรุณราชวราราม โดยมีกำหนดเวลา ๓ วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งนี้

โดยเนื้อหาของคำสั่งเจ้าอาวาส ที่ ๗ /๒๕๕๕ เรื่องให้พระภิกษุทำทัณฑ์บน ในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพมงคลรังษี อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีใจความว่า ด้วย พระครูวินัยธรยุทธศักดิ์ ฐิตวุฑโฒ (อวยพร) อายุ ๒๘ พรรษา 4 สังกัดคณะ ๔ วัดอรุณราชวราราม มีพฤติกรรมมิชอบและไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น 

๑) ยกตนเองเป็น เลขานุการเจ้าอาวาส ๒) อ้างชื่อเจ้าอาวาสและพระเถระผู้ใหญ่บางรูปว่าได้สั่งการให้ตนเองเป็น ผู้แทนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวัดและต่างวัดหลายครั้ง ๓) ขาดความเคารพยำเกรงพระเถระ ผู้ใหญ่ในวัด เป็นต้น จนเป็นที่เสื่อมเสียต่อเจ้าอาวาสและวัดอรุณราชวราราม เพื่อให้หยุดพฤติกรรมที่เสียหายดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยอำนาจเจ้าอาวาส จึงให้ พระครูวินัยธรยุทธศักดิ์ ฐิตวุฑโฒ ทำทัณฑ์บนไว้กับเจ้าอาวาสเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะไม่ประพฤติเช่นนั้นอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีพฤติกรรมเช่นนี้อีก จะยินยอม ให้ลงโทษตามสมควรแก่ความผิด มีปัพพาชนียกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Parole Order No. 7/2555, one of the reasons that the Sangha of Wat Arun Rachawararam ordered Phra Khru Winai Thon Udomchai Thitawutawot (Bless) to be removed from Wat Arun Ratchawararam.

On 18 March 2011, the Sangha of Wat Arun, by Phra Dech Phra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Order No. 05/2554 to order Phra Kru Winaithorn Udomchai Thitawutawut (Blessing) from Wat Arun Ratchawararam.

Due to misbehavior And boast about the unworthy things. Does not comply with the order of the Fine Arts Department And representative committee of Wat Arun Temple 3) behave intimidating And speak abusively with the senior Thera in the monastery

4) behave in a way that does not obey And the order of the abbot to justify 5) behave in violation of the parole that has been signed that Will not behave like this again (Parole Order No.7 / 2555) Acts of Phra Kru Winai Udomchai Thitawutotot (Blessing) as shown above are considered serious misconduct. Cause damage And derogatory to the patriarchs Including the Temple of Dawn

Therefore, by virtue of Section 38 (2) of the Sangha Act B.E. 2505, amended by the Sangha Act (No. 2) B.E. 2535 on the power of the abbot. Therefore has an order to Provost Winaithon Udomchai Thitawutawut (Blessing) free from under Wat Arun Ratchawararam With a period of 3 days since the order of this order

By the content of the order of the abbot No.7 / 2555 on the monks to do parole. In the time of Phra Dech, Luang Por Phrathep Mongkhonrangsi Former abbot of Wat Arun Rachawararam on October 11, 2012 with the theme of Phra Kru Winaithon Yuthasak Thitawutawot (Bless), age 28, year 4, under the faculty of 4, Wat Arun Ratchawararam. There are several types of misbehavior and inappropriate behavior such as

1) Raise himself to be the secretary of the abbot. 2) claiming the name of the abbot and some of the elders that he ordered himself Representatives carrying out various activities Both in temples and different temples many times. 3) Lack of respect and reverence for Phra Thera, the elder in the temple, etc., until it is detrimental to the abbot and Wat Arun. In order to stop such damaging behavior Therefore by virtue of Section 38 (3) of the Sangha Act B.E.

Amended by the Sangha Act (No. 2) B.E. That he would not behave like that from now on And if there is any behavior like this again, he will agree to be punished as appropriate for the offense Has excommunicated from now on

第7/2555號假釋令,是鄭王廟僧伽下令將Phra Khru Winai Thon Udomchai Thitawutawot(保佑)從鄭王廟中刪除的原因之一。

2011年3月18日,鄭王廟的僧伽(Phra Dech Phra Khun Luang Por)佛法寺佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持從05/2554訂購,從黎明寺(Ratawaratram)訂購Phra Kru Winaithorn Udomchai Thitawutawut(祝福)。

由於不當行為並誇耀不值得做的事情如下:1)極力主張做很多事情以實現自己的目的。不符合美術部的命令和鄭王廟代表委員會3)表現得令人生畏並在修道院裡與高級Thera進行粗口談話

4)以不服從的方式行事住持者辯護的命令5)違反已簽署的假釋,不會再像這樣(假釋令第7/2555號)如上所示,Phra Kru Winai Udomchai Thitawutotot的行為(祝福)被認為是嚴重的不當行為。造成破壞並貶低了族長包括黎明寺

因此,根據《僧伽法》(Sangha Act B.E.)2505第38條第2款,由《僧伽法》(Sangha Act)(第2號)(B.E。2535)對方丈的權力進行了修正。因此有命令掃管A阿倫·拉傑瓦拉姆(Wat Arun Rajwararam)下的牧師Winaithon Udomchai Thitawutawut(祝福)從下單之日起3天

由住持的命令號7/2555對和尚做假釋。帕德(Phra Dech)時代,瑯勃拉邦(Luang Por)帕府蒙孔讓寺(Phrathep Mongkhonrangsi) 2012年10月11日,鄭王廟(Wat Arun Rachawararam)的住持,主題為Phra Kru Winaithon Yuthasak Thitawutawot(保佑),年齡28歲,4歲,由4名教師組成,鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)有幾種類型的不當行為和不當行為,例如

1)提升自己為方丈的秘書2)聲稱方丈和他命令自己的一些長老的名字開展各種活動的代表在寺廟和不同的寺廟中都多次出現; 3)對帕特拉(Phra Thera),寺廟中的長者等缺乏尊重和尊敬,直到方丈和鄭王廟的退化。為了製止這種破壞行為因此,根據《僧伽法》第38條第3款,

由《僧伽法》(第2號)修訂從現在開始他不會那樣做如果再次發生這種行為,他將同意受到適當的懲罰從現在開始被驅逐出境

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก