ข่าวพระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วทั้งพระอาราม - kachon.com

พระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วทั้งพระอาราม
ข่าววงการพระเครื่อง

photodune-2043745-college-student-s

พระภิกษุสามเณรวัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วทั้งพระอาราม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นวันที่ ๑๗ ของการปิดให้เข้าเยี่ยมชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมกับภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก ๒ อยู่ในขณะนี้

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาเป็นผู้นำคณะพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปรับภูมิทัศน์ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความสวยงาม เพื่อความสะอาด และเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ ตามนโบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ที่ต้องการอำนวยความสดวกให้แก่ท่านนักท่องเที่ยว ผู้มีความสนใจเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม  จึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่น "แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด" เพื่อการท่องเที่ยวทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา  

ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิ๊กเข้าชมที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ทั้งภาพในแบบ 360 องศา พร้อมคลิปบอกเล่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวราราม โดยละเอียดทั้งพระอาราม

Monks and novices, Wat Arun, Big Cleaning Day, cleaning to ensure safety from the spread of COVID-19 virus throughout the monastery.

January 23, 2019 at 09.00 hrs. Is the 17th day of closing to visit the beauty of the ancient ruins. Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam To join with the government to prevent the spread of the coronavirus 2019 or COVID-19 that is currently spreading in wave 2

The Sangha of Wat Arun, the monks by Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Has mercy as the leader of the monks and novices And staff of Wat Arun, Big Cleaning Day, cleaning, planting trees, planting grass, adjusting the landscape throughout the monastery For beauty For cleanliness And for the safety of the coronavirus epidemic

By the way of the temple monks of Wat Arun, together with the children of Wat Arun According to the rumor of Phra Dech, Luang Por Phra Dharmaratanadilok Who want to facilitate fresh for you tourists Those who are interested in visiting the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Therefore created an application "One App to Travel Around Temple" for 360 degree virtual online travel

Which those interested can scan the QR Code or click to view https://360.kaenkaewontour.com/watarun To visit the beauty of the ancient ruins Important relics of Wat Arun Rachawararam, both images in 360 degrees with clips telling the history of the ancient place. Important antiques of Wat Arun Ratchawararam In detail the whole monastery

僧侶和新手,鄭王廟,大清潔日,進行清潔以確保COVID-19病毒在整個修道院中傳播的安全。

2019年1月23日上午9點,是參觀古代遺蹟之美的閉幕日17天。黎明寺的重要古董加入政府以防止目前在第二波中傳播的冠狀病毒2019或COVID-19傳播

黎明寺的僧伽,瑯勃拉德的和尚Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持慈悲為僧侶和新手的領袖黎明寺的工作人員,大掃除日,清潔,種樹,種草,調整整個修道院的景觀為了美麗為了清潔並為冠狀病毒的安全流行

通過鄭王廟的僧侶和一群後裔根據Phra Dech的傳言,Luang Por佛法寺誰想為您的遊客帶來新鮮感那些對參觀黎明寺(Ratawararam)的美麗感興趣的人。因此創建了一個應用程序“一個可以在寺廟周圍旅行的應用程序”進行虛擬的360度在線旅行

那些感興趣的人可以掃描QR碼或單擊以查看 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 參觀古蹟之美Wat Arun Rachawararam的重要遺物,兩幅圖像都帶有360度夾角,講述了這個古老地區的歷史。掃管R阿倫Ratchawararam的重要古董詳細整個修道院

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก